Y-DNA
02.03.2022
Row Number
Kit Number
Name
Paternal Ancestor Name
 
Haplogroup
1 495879 Dagirov I'akkoy J1 J-FT201111
2 IN97185 Mazaev Abiy/Cherksoy, Khotsky neke G2 G-FT246696
3 SI10395 Tovbiev Abzoy, Ak'mirza b. 18th R1a R-M198
4 IN76602 Dapaev Abzoy, Ak'mirza b. 18th R1a R-FT259686
5 SI10396 Abdulaev Abzoy, Ak'mirza b. 18th R1a R-M198
6 320860 Sugaipov Acholoy-Utsi gar L2 L-FTA61058
7 369419 Islamov Acholoy-Utsi gar,Dadi nek'e L2 L-M20
8 561585 Uguzaev Akkha, Med neqan, Eldi gar L3 L-M20
9 BP33235 Tazbiev A'kkhiy J1 J-M267
10 BP29347 Gaitukaev A'kkhiy J1 J-FT4720
11 BP29352 Dosaev A'kkhiy, Amk'oy-Dusiy nek'e L3 L-M20
12 IN97829 Islamov A'kkhiy, Buzart nek'e(Valargt1e) L3 L-M20
13 IN81089 Kerimov A'kkhiy, Muzarg gar-Kerim nek'e L3 L-BY158212
14 BP13007 Ilaev Akkhiy, Yagi neqan/V'ovga L3 L-M20
15 BP12993 Khachukaev Akkhiy,Kkheret'e-Kh'ach'ak' nek'e L3 L-M20
16 BP12995 Akaev Akkhiy/O'rzmi khell L3 L-FGC23590
17 IN76804 Kerimov A'kkhiy\Yandi kotar L3 L-M20
18 583498 Yusupov A'kkhiy-'Amk'o gar L3 L-M20
19 IN81270 Bataev A'kkhiy-Bat nek'an L3 L-M20
20 583591 Dzhabrailov A'kkhiy-Betskhoy nek'e L3 L-M20
21 583532 Dinaev A'kkhiy-Betskhoy nek'e L3 L-M20
22 429399 Bekmurzaev A'kkhiy-Durdi nek'e G2 G-FTB61461
23 429437 Umarov A'kkhiy-Gebarg nek'e J2 J-M172
24 IN104029 Dzhanaraliev A'kkhiy-Girakh nek'e J1 J-M267
25 K2109 Baysarov A'kkhiy-Ichi gar L3 L-Y72840
26 289939 Saitov Akkhiy-Idi gar L3 L-M20
27 270901 Saidov A'kkhiy-Idi gar L3 L-Y76917
28 N87801 Gaisumov Akkhiy-Ittarkkhaloy L3 L-M20
29 277325 Ilyasov Akkhiy-Ittarkkhaloy gar L3 L-M20
30 IN77046 Gelagaev Akkhiy-Joghast gar L3 L-Y72840
31 BP40839 Kantaev A'kkhiy-Khazhi nek'e G2 G-Z44455
32 583593 Gayrabekov A'kkhiy-Kh'azhi nek'e G2 G-M201
33 277534 Lorsanov Akkhiy-K'irt'aroy gar L3 L-M20
34 781175 Mamatiev A'kkhiy-Pkh'agal nek'e L3 L-M20
35 313384 Tepsurkaev Akkhiy-T'ala gar J1 J-ZS10511
36 IN77313 Amerkhanov Allaroy J2 J-M172
37 MI20985 Edelsultanov Allaroy J2 J-M172
38 MI20912 Magomadov Allaroy-Alkhan nek'e J2 J-M172
39 BP29348 Munapov Allaroy-Alkhan nek'e J2 J-FT423058
40 SI13071 Aliroev Allaroy-Alkhan nek'e J2 J-FT423058
41 498220 Maskhadov A'llaroy-'Alkhan nek'e J2 J-M172
42 633201 Zugaev Allaroy-Kushbukhoy gar J2 J-M172
43 663888 Uspaev A'llaroy-Kushbukhoy gar J2 J-BY141083
44 313876 Beytelgareev A'llaroy-Kuti nek'e J2 J-M172
45 MI20897 Tataev Allaroy-Sega bukhoy gar G2 G-M201
46 429404 Mamaev Andoy J1 J-FGC25260
47 369424 Uspanov Andoy J1 J-M267
48 MI20474 Sulbanov Andoy\Shali J1 J-M267
49 635192 Ganzhuev Anstoy J1 J-BY71663
50 252794 Kurbanov Anstoy J1 J-CTS1460
51 749757 Dzhafarov Arboy J1 J-BY55900
52 BP44067 Mekhtiev Arboy R1a R-M198
53 429408 Salikhov Arboy- Qurayshi G2 G-M201
54 K1843 Salikhov Arboy-Qurayshi G2 G-M201
55 714025 Sarim-Sultanov Arboy-Qureysh J1 J-M267
56 684140 Said-Ibrahimi Arboy-Qureysh J1 J-BY165317
57 631206 Salikhov Arboy-Qureysh J2 J-BY44564
58 636919 Saydaev Arboy-Qureysh J2 J-BY44564
59 493750 Saydaev Arboy-Qureysh J2 J-M172
60 631187 Akhmadov Arboy-Qureysh J2 J-FTA68258
61 583507 Ependiev Arboy-Qureysh R1a R-M198
62 MI20938 Akhmadov Arganoy J1 J-BY44600
63 446060 Khasanov Arg'anoy J2 J-M172
64 781126 Askhabov Arg'anoy-'Amarkhi gar J2 J-M172
65 429420 Makhmudov Arg'anoy-Baymarz gar J2 J-BY157156
66 246936 Bisultanov Arg'anoy-Bisolt gar J2 J-M172
67 369417 Boltukaev Arg'anoy-H'asay nek'e G2 G-PH1780
68 410084 Khamidov Arg'anoy-Misarbi gar J2 J-M172
69 322885 Kadiev Arg'anoy-Misarbi gar J2 J-M92
70 403407 Akhmadov Arg'anoy-Misrbi gar J2 J-M172
71 BP44098 Baydarov Arsoy-Chakhin gar J2 J-M172
72 MI20928 Zamirov Arsoy-K'orni gar J2 J-Y42056
73 MI20941 Saitov Arsoy-Pachin gar J2 J-M172
74 781091 Khasiev Ashloy J1 J-M267
75 IN80998 Israpilov Aukh J1 J-M267
76 SI13280 Aziev Aukh J1 -
77 IN65070 Beybulatov Aukh J1 J-M267
78 SI11096 Aydamirov Aukh J1 J-M267
79 SI11718 Vagabov Aukh J1 J-FT345107
80 IN76733 Mutiev Aukh J2 J-FT6639
81 MI20972 Ibiev Aukh, Ch'entiy-Hammat gar J1 J-BY152341
82 BP33250 Batyrsultanov Aukh, Saloy L3 L-FTA78594
83 652225 Inshapiev Aukh-Ishkhoy J1 J-FT345107
84 781176 Eskerkhanov Aukh-Ovrshoy L3 L-FT135840
85 BP33252 Magomedov Aukh-Saloy L3 L-FTA78594
86 MI20505 Akhmedov Avar/ Kenkhi R1a R-M198
87 BP40840 Gashtygov Aytkhalloy-Tunchkhan gar, Bilgsh J2 J-FTB41225
88 MI20498 Khamuradov Aytkkhalloy J2 J-M172
89 K1839 Khasimikov Aytkkhalloy-Marzi gar J2 J-BY18376
90 703909 Osmaev Aytkkhalloy-Ocmi nek'e J1 J-M267
91 BP40838 Ismailov Aytkkhalloy-Tunchkhan gar, Etski J2 J-FTB41225
92 715109 Taymaskhanov Aytkkhalloy-Tunzhkhan, Boltkhan J2 J-M172
93 BP15577 Tsintsaev Bagacharoy J1 J-M267
94 BP24231 Isaev Bagacharoy J1 J-M267
95 AM29947 Iliasov Bagacharoy J1 J-FT293324
96 BP15595 Bataev Bagacharoy J1 J-FT293324
97 434880 Magomadov Bagacharoy J1 J-M267
98 520159 Yusupov Bagacharoy J1 J-M267
99 BP12989 Anzorov Bagacharoy J2 J-M172
100 BP15599 Lechiev Bagacharoy J2 J-FT153156
101 BP15605 Anzorov Bagacharoy J2 J-M172
102 BP12990 Anzurov Bagacharoy J2 J-FT153156
103 BP15596 Gaytamirov Bagacharoy L3 L-M20
104 BP13005 Khasaev Bagacharoy/H'ahan-Ts'ogune L3 L-M20
105 BP15588 Shoukhalov Bagacharoy\Kh'akhan-Tc'ogune L3 L-M20
106 BP12987 Yusupov Bagacharoy-Gasuy nek'e L3 L-Y6268
107 BP15590 Saparbaev Bagacharoy-M'akuy nek'e L3 L-M20
108 MI20891 Atuev Baloy J2 J-M172
109 494469 Zaitov Barchkhoy J1 J-M267
110 311523 Bukurauli Batsbiy, Tsova-Tushin-Ts'ovata G2 G-M201
111 293932 Chrelashvili Batsbiy, Tsova-Tushin-Zemo Alvani G2 G-M201
112 293933 Tsiskarishvili Batsbiy, Tsova-Tushin-Zemo Alvani J2 J-M172
113 369416 Ushaev Belgatoy-Abti nek'e L3 L-M20
114 K1836 Dzhalilov Belgatoy-Ag'ot nek'e J2 J-M172
115 369399 Sangariev Belgatoy-Ag'ot nek'e J2 J-M172
116 313878 Makhmudov Belgatoy-'Albakh'ad nek'e J2 J-Y39416
117 IN100700 Sataev Belgatoy-Ba'chig nek'e L3 L-FTA86664
118 369415 Avtarkhanov Belgatoy-Beshil nek'e J2 J-M172
119 369418 Kindarov Belgatoy-Bichi nek'e J2 J-M172
120 IN59464 Tapaev Belgatoy-Bichi nek'e J2 J-M172
121 369412 Gataev Belgatoy-Burtkhan nek'e L3 L-FTA86664
122 369421 Mutaev Belgatoy-G'arch'al nek'e J2 J-M172
123 369396 Indarbaev Belgatoy-Gilskhana nek'e J2 J-M172
124 369420 Muskhanov Belgatoy-H'aydarbig nek'e J2 J-M172
125 313875 Baysaev Belgatoy-K'artloy nek'e J2 J-M172
126 K1837 Khizriev Belgatoy-Khizri nek'e J2 J-M172
127 369402 Bersanukaev Belgatoy-K'yusi nek'e L3 L-M20
128 313869 Alaskhanov Belgatoy-Sheme gar J2 J-Y39416
129 296867 Laiev Belgatoy-Ts'ovzan nek'e J2 J-M172
130 BP15589 Saydullaev Belgatoy-Ts'ovzay nek'e J2 J-Y42056
131 SI10444 Dzhabrailov Belgatoy-Tsovzin nek'e J2 J-M172
132 521547 Belkharoy Belkharoy, Hamarzi-neqi L3 L-Y102508
133 IN89862 Israilov Benoy J1 J-M267
134 MI20480 Isakov Benoy\Shatoy L3 L-M20
135 MI20521 Mazaev Benoy\Shatoy L3 L-FT421573
136 MI20528 Guchigov Benoy-'Aasti nek'e J1 J-M267
137 MI20975 Kadyrov Benoy-Ati nek'e J1 J-FT11364
138 K1842 Tasuev Benoy-Chopal gar J1 J-M267
139 MI20504 Kurbanov Benoy-Chopal nek'e J1 J-M267
140 749761 Yasaev Benoy-Chopal nek'e J1 J-BY50885
141 749749 Kagarmanov Benoy-Chopal nek'e J1 J-Y16575
142 749767 Garkaev Benoy-Chopal nek'e J1 J-FT275936
143 MI20931 Shavkhalov Benoy-Chopal nek'e J1 J-M267
144 626416 Alaudinov Benoy-Chopal nek'e J1 J-BY84746
145 313871 Asuev Benoy-Chopal nek'e J1 J-M267
146 749780 Makaev Benoy-Chopal nek'e J1 J-BY84746
147 BP33234 Akhmatov Benoy-Chopal nek'e J1 J-BY50885
148 558583 Asuev Benoy-Chopal nek'e J1 J-BY79842
149 749759 Karimov Benoy-Chopal nek'e J1 J-Y98761
150 355728 Lutuschev Benoy-Dez gar J1 J-M267
151 313882 Beno Benoy-Dovshi gar J1 J-M267
152 553853 Gazimagomaev Benoy-Dovshi gar J1 J-M267
153 MI20963 Baikhanov Benoy-Do'vshi gar J1 J-M267
154 MI20911 Bersanov Benoy-Do'vshi gar Q1a Q-M242
155 MI56409 Magomadov Benoy-Dovshi nek'e J1 J-BY50885
156 429417 Khakhaev Benoy-Edi nek'e J1 J-BY169147
157 749765 Magomadov Benoy-Edi nek'e J1 J-BY169147
158 749774 Elmurzaev Benoy-Edi nek'e J1 J-FT11364
159 BP29332 Khadalov Benoy-Edi nek'e J1 J-BY218457
160 MI20489 Edilsultanov Benoy-Gu'rzhmahkakhoy,Gishb nek'e J1 J-M267
161 BP40843 Shoipov Benoy-Gurzhmakhkakhoy J1 J-Y16575
162 MI20500 Sadulaev Benoy-Gurzhmakhkakhoy-Goki nek'e J1 J-M267
163 749771 Makhmutkhadzhiev Benoy-Gu'rzhmakhkho J1 J-BY50885
164 MI20525 Kalaev Benoy-I'isk nek'e J1 J-M267
165 749751 Imaev Benoy-Imi nek'e J1 J-BY50885
166 BP24225 Tavsultanov Benoy-Kkhay nek'e J1 J-FT277013
167 BP44086 Masaev Benoy-Kkhay nek'e J1 J-FT277013
168 MI20476 Chalaev Benoy-Ochi nek'e J1 J-M267
169 MI20984 Borziev Benoy-Ochi nek'e J1 J-BY171066
170 IN53913 Chuchaev Benoy-Ochi nek'e\Gurzhimakhkakho J1 J-BY218148
171 749764 Kadyrov Benoy-Onzhbi nek'e J1 J-Y98761
172 MI20967 Izrayilov Benoy-Onzhbi nek'e J1 J-BY171066
173 MI20882 Tiblaev Benoy-Yuspan neq'e J2 J-M172
174 525274 Bibulatov Benoy-Yuspan neq'e J2 J-BY172973
175 MI20957 Asilhanov Benoy-Zhobi gar J1 J-M267
176 MI20949 Dakaev Benoy-Zhobi gar J1 J-M267
177 749785 Zaurbekov Benoy-Zhobi gar, Kkhay nek'e J1 J-BY96983
178 MI20482 Mintcaev Benoy-Zhobi nek'e J1 J-BY79842
179 MI20481 Umarov Benoy-Zhobi nek'e J1 J-FT8525
180 749758 Gabaev Benoy-Zhobi nek'e J1 J-M267
181 781153 Akhmadov Benoy-Zhobi nek'e J1 J-M267
182 MI20497 Saikhaev Benoy-Zhobi nek'e J1 J-BY79842
183 MI20479 Khamzatov Benoy-Zhobi nek'e J1 J-BY79842
184 IN76734 Yusupov Benoy-Zhobi nek'e J1 J-M267
185 369422 Edilgiriev Benoy-Zho'bi nek'e J1 J-M267
186 781155 Gandarov Berkoy-Tcukur nek'e J2 J-BY157156
187 626661 Abuev Billtoy J1 J-Y36270
188 429392 Khasuev Billtoy-Itt bukhoy,Machi nek'e J1 J-M267
189 639603 Tesaev Billtoy-Z'oak bukho, Io'ngi nek'e J1 J-M267
190 429397 Mullaev Billtoy-Z'oak bukhoy J1 J-M267
191 BP29354 Novrabiev Biltoy-Z'okk-Bukhoy, 1ongi nek'e J1 J-BY206809
192 MI20974 Vakaev Bilttoy J1 J-M267
193 776565 Biltto Bilttoy J1 J-M267
194 369395 Tovdarkhanov Bilttoy, E-buhoy -Eli nek'e J1 J-M267
195 290327 Susurkaev Bilttoy, E-buhoy gar, Chiri-nek' J1 J-M267
196 631556 Tataev Bilttoy, E-buhoy -Zhobi nek'e J1 J-M267
197 487055 Khasimkhanov Bilttoy, E-buhoy-Nyurkash nek'e J1 J-Y36270
198 IN65122 Elsunkaev Bilttoy, E-buhoy-Vyappi nek'e J1 J-Y36270
199 MI21010 Adaev Bilttoy, Z'okk buhoy-1ongi nek'e J1 J-BY206809
200 BP22735 Abakarov Bilttoy/Tukhchar J1 J-M267
201 MI20921 Zakaev Bilttoy-E-buhoy J1 J-M267
202 MI21005 Akhmatov Bilttoy-Itt buhoy J1 J-Y36270
203 MI20926 Beysultanov Bilttoy-Uruzbi nek'e G2 G-Z45052
204 636918 Aydamirov Bilttoy-Z'oak bukhoy, Umalkhad J1 J-M267
205 407573 Taysumov Bitroy J2 J-M172
206 781095 Sugaipov Bitroy J2 J-M172
207 781144 Alibekov Bitroy J2 J-M172
208 BP44080 Shishani Biytroy J2 J-M172
209 MI20947 Khasanbekov Bonoy L3 L-M20
210 781170 Genoev Bo'rtanoy E E-M35
211 MI20950 Shishkaev Boskhoy L2 L-M20
212 429429 Daliev Boskhoy- 'Apay gar L2 L-M20
213 SI13200 Dzhamiev Boskhoy-Isari gar Q1a Q-M242
214 K2116 Mitaev Bosoy J1 J-Y81379
215 K2126 Saitov Bosoy-Idi gar J2 J-M172
216 MI20902 Zhantaev B'ovloy J1 J-M267
217 IN51147 Maashev B'ovloy J1 J-ZS10934
218 258006 Sagalov B'awloy-Tyhoy gar J1 J-CTS1460
219 642752 Zaitov Bunkhoy-Tsagun gar J2 J-FT417977
220 298904 Majiev Butiy-Vitarighaji gar J1 J-M267
221 MI20490 Mizaev Ch'antiy J1 J-M267
222 IN111938 Dadaev Ch'antiy J1 J-M267
223 781168 Bataev Ch'antiy J1 J-M267
224 IN22072 Nuradilov Ch'antiy J1 J-BY152509
225 BP29327 Shamsadov Chantiy- Khan Bakhmad gar J1 J-FTB75249
226 IN78624 Shamsadov Chantiy, Etkhelar gar J1 J-M267
227 BP29328 Isaev Ch'antiy, Seldkhoy-Eti gar J1 J-Y140345
228 683808 Yalaev Ch'antiy-Borza gar J1 J-Y140371
229 473650 Avtorkhanov Ch'antiy-Ertkkhalloy gar J1 J-M267
230 290337 Guilagaiev Ch'antiy-Ezhi gar J1 J-FTC8687
231 308854 Magomadov Ch'antiy-G'ulkkhalloy J1 J-M267
232 492992 Isaev Ch'antiy-H'eldkhoy, Idi Hasi gar J1 J-BY170082
233 718764 Karimov Ch'antiy-H'u'rkkho J1 J-M267
234 MI20493 Umkhaev Ch'antiy-Kushan gar J1 J-M267
235 SI10423 Sadulaev Ch'antiy-Kushan gar J1 J-FT219334
236 BP29325 Isaev Chantiy-Molli gar J1 J-FTB75249
237 SI11275 Amirov Ch'antiy-Mukhmerkakhoy J1 J-Y140371
238 BP29326 Magomadov Chantiy-Pari gar J1 J-FTB75249
239 293905 Musaev Ch'antiy-Pkh'adukharoy gar J1 J-FTB22315
240 BP29329 Yubaev Ch'antiy-Shiri gar J1 J-BY170082
241 278553 Tichar Ch'antiy-Tichahoy,Umar-Bahi gar J1 J-FT256178
242 434416 Yakubov Chartoy J2 J-M172
243 603169 Kosumov Chartoy J2 J-Y63151
244 296760 Tazaev Chartoy J2 J-M172
245 IN10128 Bashirov Chartoy J2 J-M172
246 277341 Ediev Chartoy J2 J-Y71987
247 547303 Vakhabov Chartoy J2 J-Y71987
248 IN17068 Chebiev Chartoy J2 J-M172
249 IN75682 Agamirzaev Chartoy J2 J-FT194554
250 332089 Albahadov Chartoy R1a R-M173
251 313867 Umkhaev Chartoy R1a R-YP4141
252 MI20907 Usmanov Chartoy-Arsmik nek'e J2 J-Y61059
253 357880 Shahmerzi Chartoy-Gaki gar J2 J-M172
254 IN44304 Dogan Chartoy-Sontar nek'e J2 J-Y63151
255 IN62472 Dakhaev Ch'entiy-Bahmad gar J1 J-M267
256 620340 Tazbiev Ch'entiy-Bo'rzi gar, Tazbi nek'e J1 J-M267
257 781125 Khisimikov Ch'entiy-Lakha-H'ekha J1 J-M267
258 679408 Djabrailov Chergiziy G2 G-FT20
259 588055 Akhmedov Chergiziy Q1a Q-M242
260 SI10515 Balov Cherkessia, Atazhukinski (Zeuko/Koshhabl) J2 J-M172
261 IN98103 Dzhabrailov Chermoy J2 J-BY106590
262 SI10501 Akhmadov Chermoy L3 L-FTA28806
263 287487 Aydamirov Chermoy, Galay gar L3 L-M20
264 SI12815 Umaev Chermoy, Galay gar L3 L-M20
265 IN59023 Elbukaev Chermoy\Duba-Urt L3 L-M20
266 429436 Visaitov Chermoy-Bigi nek'e L3 L-FTA28806
267 BP22728 Erikhanov Chermoy-Bigi nek'e L3 L-FTA28806
268 384229 Jabrailov Chermoy-Bigi nek'e L3 L-FTA28806
269 429440 Musaev Cheyroy J2 J-Y57414
270 369407 Altamirov Ch'inhoy-Bibolt (Donts'i) nek'e J2 J-M172
271 770124 Mamodaev Ch'inhoy-Douhlaroi, Ushkaloy J2 J-M172
272 602867 Osmaev Ch'inhoy-Ushkaloy J2 J-M172
273 MI20488 Akhmadov Ch'inkhoy J1 J-M267
274 410525 Maraev Ch'inkhoy J2 J-M172
275 BP29344 Sambiev Ch'inkhoy J2 J-FT169038
276 IN21842 Suleymanov Ch'inkhoy, Achkhoy-martan J2 J-BY160383
277 494215 Ozdemir Ch'inkhoy, B'ovkhoy-Sols nek'e J1 J-Y100085
278 IN46420 Orziev Ch'inkhoy, Bug'aroy-O'rzi nek'e J2 J-M172
279 IN71420 Bachaev Ch'inkhoy, Nur-Eli nek'e J2 J-M172
280 IN80333 Zakriev Ch'inkhoy\Chay mohk J2 J-M172
281 429418 Idiev Ch'inkhoy-Albag nek'e J2 J-M172
282 IN81029 Movsarov Ch'inkhoy-'Arzhin gar J2 J-M172
283 781135 Badalov Ch'inkhoy-Ba'kh'archi nek'e J1 J-M267
284 IN73939 Khadzhimuratov Ch'inkhoy-Ba'kh'archi nek'e J1 J-ZS11316
285 429447 Muzaev Ch'inkhoy-Bashingi gar J2 J-M172
286 MI20952 Salmanov Ch'inkhoy-Bashingi-Gaki nek'e J2 J-BY172973
287 739235 Vegiev Ch'inkhoy-B'ovkhoy J1 J-FT125411
288 MI20870 Magomadov Ch'inkhoy-B'ovkhoy J1 J-FT125411
289 429421 Kovraev Ch'inkhoy-B'ovkhoy J1 J-M267
290 707648 Magomadov Ch'inkhoy-B'ovkhoy, I'azhgi nek'e J1 J-Y100085
291 MI20888 Magamadov Ch'inkhoy-B'ovkhoy, Umar nek'e J1 J-M267
292 IN69936 Shamsadov Ch'inkhoy-Bug'aroy J2 J-Y136052
293 BP44084 Ibaev Ch'inkhoy-Bug'aroy J2 J-Y136052
294 BP12998 Suleymanov Ch'inkhoy-Bug'aroy J2 J-M172
295 749760 Zubayraev Ch'inkhoy-Bug'aroy J2 J-M172
296 327767 Astamirov Ch'inkhoy-Bug'aroy gar J2 J-Y136052
297 BP12997 Dudaev Ch'inkhoy-Bug'aroy gar J2 J-M172
298 749782 Dashaev Ch'inkhoy-Bug'aroy, Boskhoy J2 J-M172
299 BP15603 Abuev Ch'inkhoy-Bug'aroy,Zhamsag nek'e J2 J-M172
300 BP15582 Akaev Ch'inkhoy-Buoki Duk'aroy gar J2 J-M172
301 749746 Ibragimov Ch'inkhoy-Dankhalloy J2 J-BY159720
302 749739 Mamalaev Ch'inkhoy-Do'hlaroy J2 J-Y62374
303 IN63905 Shaipov Ch'inkhoy-Duodi nek'e J1 J-M267
304 781123 Boltiev Ch'inkhoy-Gachi nek'e J2 J-BY178222
305 MI20517 Guchiev Ch'inkhoy-Guchingi J2 J-BY160184
306 IN69372 Elzhurkaev Ch'inkhoy-Guchingi J2 J-BY160184
307 IN108307 Dürgi Ch'inkhoy-Guchingi J2 J-M172
308 IN19350 Imaliev Ch'inkhoy-Guchingi,Murtaz nek'e J2 J-BY160184
309 IN86625 Masaev Ch'inkhoy-Guchingi/Sayroy J2 J-BY160184
310 781177 Akhmatov Ch'inkhoy-Gu'ri nek'e G2 G-M201
311 IN29531 Abubakarov Ch'inkhoy-K'onzhakhoy J2 J-M172
312 IN85643 Sakaev Ch'inkhoy-Molchi nek'e J2 J-BY159720
313 BP40855 Musaev Ch'inkhoy-Musi nek'e J1 J-Y100085
314 749737 Asakov Ch'inkhoy-Mu'zhi k'elar J2 J-M172
315 271484 Saidov Ch'inkhoy-Salam nek'e/Ovstarkhoy G2 G-Z44912
316 BP44103 Mukhtarov Chinkhoy-Sayroy J2 J-M172
317 MI20538 Dadaev Ch'inkhoy-Sayroy J2 J-M172
318 749742 Ozdamirov Ch'inkhoy-Sho'ip nek'e J1 J-M267
319 MI20956 Aidamyrov Ch'inkhoy-Sho'ip nek'e J1 J-M267
320 633173 Bayraev Ch'inkhoy-Sovkhalloy J2 J-M172
321 IN13608 Islamov Ch'inkhoy-Sovkkhalloy, Ushkaloy J2 J-M172
322 749743 Azimov Ch'inkhoy-Tcekh'aroy J2 J-M172
323 749741 Lorsaev Ch'inkhoy-Tochkhalloy J2 J-M172
324 435465 Abdulkadyrov Ch'inkhoy-Ushkaloy R1b R-BY159899
325 749740 Kasumov Ch'inkhoy-Ushkhalloy J2 J-Y62374
326 382532 Khamzaev Ch'inkhoy-Zortkkhalloy J1 J-FTB3039
327 781166 Merluev Ch'nkhoy-Bug'aroy J2 J-BY178222
328 IN90111 Kantaev Ch'nkhoy, Nur-Eli nek'e J2 J-BY194410
329 IN63579 Dukaev Ch'nkhoy-Nikhaloy J2 J-M172
330 MI20865 Lechiev Chirkoy J2 J-CTS4371
331 781130 Khadzhiev Chontoy J2 J-M172
332 MI20878 Khizriev Chobyakkhinaroy J2 J-FT9931
333 297010 Khadzhimuradov Chubakhkinaroy-Ashakhan gar J2 J-M172
334 297013 Zaypulaev Chubakhkinaroy-Ashakhan gar J2 J-FT21375
335 749744 Bataev Chubakhkinaroy-G'uzar gar J2 J-FT9931
336 321769 Avtarkhanov Chubakhkinaroy-G'uzar gar J2 J-M172
337 552979 Shuipov Chubakhkinaroy-'Iabaz gar R1b R-BY38973
338 429412 Shuipov Chubakhkinaroy-Maram gar J2 J-M172
339 781151 Zakriev Chubakhkinaroy-Vitash gar J2 J-Y78453
340 IN90415 Telkhigov Chungaroy L3 L-FT407357
341 BP29330 Khadzhimuratov Chungaroy L3 L-FT407357
342 369414 Elmurzaev Chungaroy L3 L-M20
343 620401 Dzhabrailov Chungaroy, Goity L3 L-M20
344 583575 Izrailov Chungaroy\Goyty L3 L-Y140308
345 479734 Askhabov Chungaroy-Dzhamal nek'e L3 L-M20
346 327569 Shamsadov D'ay-Amalay gar L3 L-M20
347 429428 Akbulatov D'ay-Day gar J2 J-M172
348 781092 Sulimanov Didig nek'e J2 J-M172
349 IN75358 Dishniev Dishni, Boturchxoy J1 J-Y62853
350 BP33244 Eldarov Dishniy J1 J-BY56385
351 K2112 Bashirov Dishniy J1 J-BY126428
352 721011 Dzhaparkhanov Dishniy J1 J-M267
353 SI11312 Muskhadzhiev Dishniy L3 L-Y40911
354 SI12209 Khamidov Dishniy L3 L-Y213919
355 IN97535 Akhmadov Dishniy Q1a Q-M242
356 724241 Erzanukaev Dishniy-Chirkkh nek'e Q1a Q-M242
357 715361 Umaev Dishniy-Chirkkh nek'e Q1a Q-FT397913
358 IN68657 Gerikhanov Dishniy-Chirkkh nek'e Q1a Q-FT397913
359 E21216 Bashtarov Dishniy-Elzhark'i nek'e L3 L-FTB35056
360 BP12991 Gelaev Dishniy-Geli nek'e L3 L-M20
361 271147 Aliev Dishniy-Gelmakkh nek'e L3 L-FTB35056
362 E17881 Nukhaev Dishniy-Khentig gar L3 L-Y213919
363 BP33245 Isaev Dishniy-K'old nek'e L3 L-BY82355
364 IN81099 Gapaev Dishniy-Soslan nek'e L3 L-M20
365 IN77119 Apazov Dishniy-Utsi nek'e J1 J-FT201111
366 BP44104 Abiev Dishny L3 L-M20
367 488146 Aslakhanov Dishny L3 L-BY82355
368 SI10273 Takhtarov Dishny L3 L-FTA32064
369 342384 Dishny Dishny/Chori-Neqe/Qil-Gar L3 L-FT83971
370 IN72262 Mazaev Dishny\Bukh1an Yurt L3 L-FTB35057
371 IN98800 Satuev Disnniy-Nogi nek'e L3 L-FTA32064
372 IN32720 Dichniev Dyshni-H'achi nek'e J1 J-Y142881
373 IN74430 Malsagov Dyshniy J1 J-M267
374 MI20892 Boltaev Dyshniy T T-M70
375 IN47605 Damaev Dyshniy,Chorambuhoy-Chori nek'e L3 L-FT83971
376 309493 Inasalamov Dyshniy-Amirkhan gar L2 L-M20
377 MI20987 Sadulaev Dyshniy-Amkkhalloy gar J1 J-M267
378 SI13010 Murtazaliev Dyshniy-Baskhoy J1 J-M267
379 663893 Muradov Dyshniy-Bechigkhoy R1b R-BY147987
380 MI20483 Tokaev Dyshniy-Chent gar J1 J-M267
381 355495 Musaev Dyshniy-Chirkkh gar Q1a Q-M242
382 311518 Khangoshvili Dyshniy-Duy gar J2 J-M172
383 MI20486 Khangoshvili Dyshniy-Duy gar J2 J-FT214075
384 345886 Musaev Dyshniy-Ezikhoy J1 J-FT360389
385 609137 Dzhabaev Dyshniy-Ezkhoy R1b R-BY147987
386 E21217 Viskaev Dyshniy-Ezkhoy gar J1 J-M267
387 504556 Amagov Dyshniy-G'enish gar J1 J-FT360389
388 BP33248 Zalaev Dyshniy-Kh'achi gar J1 J-FT360205
389 BP13010 Alibekov Dyshniy-Kh'adi gar L3 L-ZS7277
390 IN23641 Muguev Dyshniy-Khentig gar L3 L-M20
391 IN71404 Khadashev Dyshniy-Khentig gar L3 L-M20
392 BP15604 Dakaev Dyshniy-Tobar nek'e L3 L-M20
393 SI10549 Ramzanov Dyshniy-Tsatsakhoy gar J1 J-M267
394 K2187 Kerimov Dyshniy-Tuskharoy gar J1 J-M267
395 E21218 Arsanukaev Dyshniy-Utsi nek'e L3 L-M20
396 IN19704 Abalaev Dyshny-Utci nek'e L3 L-M20
397 363629 Ibragimov Dzh'ay R1a R-BY159124
398 693986 Tsakaev Dzhey J2 J-FT221486
399 BP12992 Matuev Dzhey J2 J-M172
400 MI20945 Kaplanov Eg'ishbatoy G2 G-FT78891
401 282782 Kagirov Eg'ishbatoy Q1a Q-M242
402 258354 Deniev Eg'ishbatoy Q1a Q-FT240317
403 686654 Madaev Eg'ishbatoy Q1a Q-M242
404 BP33254 Arsaev Eg'ishbatoy-Arsi nek'e Q1a Q-FT240317
405 429403 Chagaev Elistahzhoy-Arsan nek'e J1 J-M267
406 369400 Elzhurkaev Elistanzhoy L3 L-M20
407 429395 Yasaev Elistanzhoy L3 L-M20
408 429410 Dalkaev Elistanzhoy L3 L-M20
409 583627 Sadaev Elistanzhoy L3 L-M20
410 322722 Khizriev Elistanzhoy,Ashnay-Chushtar nek'e J2 J-M172
411 439064 Nuridov Elistanzhoy\Hattuni L3 L-M20
412 583585 Abdulaev Elistanzhoy-Agishty J2 J-M172
413 625312 Akhmadov Elistanzhoy-Agishty L3 L-M20
414 429394 Magomedkhadzhiev Elistanzhoy-Al'ti nek'e L3 L-Y24629
415 462310 Zubayraev Elistanzhoy-Arsan nek'e L3 L-M20
416 481610 Magomadov Elistanzhoy-Arsan nek'e L3 L-Y24629
417 429398 Dzhankhotov Elistanzhoy-Arsi nek'e L3 L-M20
418 429431 Kaimov Elistanzhoy-Ashnay gar-Umhi nek'e J2 J-M172
419 429393 Eskhadzhiev Elistanzhoy-A'shnoy nek'e J2 J-M172
420 781094 Metaev Elistanzhoy-Ayub gar L3 L-M20
421 501741 Askhabov Elistanzhoy-Ayub gar, Tevzana L3 L-M20
422 309397 Istamulov Elistanzhoy-Ayub nek'e L3 L-Y24629
423 MI20981 Akhazaev Elistanzhoy-Bigi nek'e J2 J-FT141758
424 462308 Bitimirov Elistanzhoy-Bigi nek'e J2 J-M172
425 749753 Dzhabrailov Elistanzhoy-Dadi nek'e J2 J-M172
426 429435 Mukhmadov Elistanzhoy-Dadi nek'e J2 J-M172
427 634788 Umarov Elistanzhoy-Hattuni L3 L-M20
428 770515 Ilesov Elistanzhoy-Hattuni L3 L-M20
429 770519 Algireev Elistanzhoy-Hattuni L3 L-M20
430 583382 Yusupov Enakkhalloy-Termolin nek'e J1 J-ZS10511
431 781163 Kasumov Enganoy Q1a Q-BY152740
432 MI20942 Orzamiev Engenoy-'Ati nek'e Q1a Q-FT70192
433 MI20998 Satuev Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-BY153070
434 MI20996 Magamadov Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-BY153070
435 MI21003 Gezikhadzhiev Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-BY153070
436 749770 Mustapaev Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-FT70192
437 MI20940 Al'murzaev Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-M242
438 MI20997 Tutuev Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-FT238757
439 BP44072 Khamidov Engenoy-Beggi nek'e Q1a Q-FT238757
440 313866 Tovsultanov Engenoy-Besi gar Q1a Q-M242
441 313873 Arsanov Engenoy-Betsi nek'e Q1a Q-BY152740
442 MI20933 Khasaev Engenoy-Betsi nek'e Q1a Q-M242
443 MI20896 Makharazhev Engenoy-Chichilkhoy, Muki nek'e Q1a Q-BY153070
444 MI20936 Kaimov Engenoy-Iles H'azhi nek'e G2 G-FT10943
445 MI20991 Zaynalabdiev Engenoy-Nesip nek'e Q1a Q-M242
446 MI20944 Mezhidov Engenoy-T'api nek'e Q1a Q-M242
447 MI20943 Chergisbiev Engenoy-Tsuki nek'e Q1a Q-FT70192
448 BP40847 Sayubov Engenoy-Viti nek'e Q1a Q-BZ87
449 IN76419 Tovsultanov Engenoy-Viti nek'e Q1a Q-BY153131
450 SI10340 Dokalov Engenoy-Zhamirzi nek'e Q1a Q-M242
451 325352 Yildir İstanbul/ Chechen - Enganoy Q1a Q-M242
452 BP24223 Dedishev Eroy J2 J-Y78453
453 MI20545 Ganshaev Ersenov J2 J-M172
454 294797 Khupiev Ersenoy J2 J-M172
455 603348 Minkailov Ersenoy J2 J-M172
456 362591 Nodi Ersenoy J2 J-M172
457 SI10508 Ebaev Ersenoy R1a R-M198
458 313872 Khalimov Ersenoy- Bedi nek'e J2 J-M172
459 BP12986 Gekhaev Ersenoy-Myah'ti nek'e J2 J-M172
460 IN24408 Suleymanov Ersenoy-Myakhti nek'e J2 J-M172
461 B3950 Chokaev Ersenoy-Okush nek'e J2 J-CTS6804
462 369397 Khasiev Ersenoy-Tedakkh nek'e J2 J-Y78453
463 BP44097 Chadaev Galay J1 J-FT449484
464 749762 Kerimov Galay, K'erbachkhoy-A'ttig nek'e J2 J-FT51386
465 259318 Janchuraev Galay, Kkho'rgakhuo-B'azin nek'e J1 J-FT5459
466 781088 Dediev Galay-Abkar nek'e J1 J-M267
467 IN34744 Munaev Galay-Hazi nek'e J1 J-FT449484
468 SI10562 Abubakarov Galay-Turpal nek'e L3 L-M20
469 BP29342 Baudov G'ani nek'e/Berdk'el J2 J-FTA55772
470 BP15576 Ulbiev Gekhi L3 L-BY64000
471 B354978 Gendergunoev Gendargenoy G2 G-FT20770
472 IN64951 Baikhanov Gendargenoy J2 J-M172
473 636751 Barakhanov Gendargenoy J2 J-M172
474 399130 Muzaev Gendargenoy- Sayki nek'e J2 J-Y66503
475 MI20906 Yandyrbaev Gedargenoy-Singal nek'e J2 J-M172
476 781148 Vagapov Gendargenoy-'Appaz nek'e J2 J-M172
477 SI12715 Umarov Gendargenoy-'Appaz nek'e J2 J-M172
478 SI12525 Sulimanov Gendargenoy-'Appaz nek'e L3 J-M172
479 MI20934 Ampukaev Gendargenoy-Aydemir nek'e J2 J-Y66503
480 MI20953 Gatcaev Gendargenoy-Batal nek'e J2 J-M172
481 MI20983 Khaskhanov Gendargenoy-Batal nek'e J2 J-M172
482 776564 Ampukaev Gendargenoy-B'azi nek'e J2 J-M172
483 IN11463 Bersanov Gendargenoy-Bersi nek'e J2 J-M172
484 BP44085 Imaev Gendargenoy-Kekharsi nek'e J2 J-M172
485 SI12594 Garsaev Gendargenoy-Mami nek'e J2 J-M172
486 MI20937 Saydarkhanov Gendargenoy-Mami nek'e J2 J-M172
487 MI20905 Bimurzaev Gendargenoy-Mo'agi nek'e J2 J-M172
488 MI20496 Dadagov Gendargenoy-Movsar nek'e J2 J-M172
489 MI20951 Saaev Gendargenoy-Mozgi nek'e J2 J-M172
490 279731 Khaskhanov Gendargenoy-Mugi nek'e J2 J-Y66503
491 526964 Oumarov Gendargenoy-Mu'lg nek'e J2 J-M172
492 IN60914 Abdulkadyrov Gendargenoy-Mu'zhg nek'e J2 J-FT8514
493 MI20471 Elsnukaev Gendargenoy-Nini nek'e J2 J-M172
494 IN16580 Batsarov Gendargenoy-Nokkhoy J2 J-FT198609
495 781121 Chiraev Gendargenoy-Ovki nek'e J1 J-M267
496 MI20522 Bertaev Gendargenoy-Ovki nek'e J2 J-M172
497 IN84765 Temirkaev Gendargenoy-Ovki nek'e J2 J-BY44596
498 BP24222 Dukuzov Gendargenoy-Sokhti nek'e J2 J-Y66503
499 MI20898 Makaev Gendargenoy-T'ak'alsh nek'e J2 J-M172
500 BP13012 Suleymanov Gendargenoy-Tuchi nek'e J2 J-M172
501 417182 Magomadov Gendargenoy-Tuchi nek'e J2 J-M172
502 MI20977 Munaev Gendargenoy-Yahot/Eskar nek'e J2 J-M172
503 749769 Gerzeliev Gerzeloy J1 J-ZS7626
504 633619 Khamzatov Ghattoy/Ghatti Khall L3 L-FT355246
505 IN67847 Bataev Ghattoy/Ghatti Khall L3 L-FT355442
506 BP44083 Elibaev Gh'attoy/Gh'attin Kkhall L3 L-M20
507 BP33253 Abuzakharov Ghattoy\Shali L3 L-BY108456
508 IN84791 Batukaev Ghattoy-Idris nek'e L3 L-FT355442
509 424404 Abdurzakov Gh'ezaloy R1a R-Y213784
510 BP12996 Baykhaev Gilnoy J1 J-M267
511 313874 Garsiev G'ordaloy Q1a Q-M242
512 428412 Mudaev G'ordaloy Q1a Q-M242
513 424403 Khamchuev G'ordaloy-Baskho gar J2 J-M172
514 313840 Elmurzaev G'ordaloy-Baskhoy gar Q1a Q-M242
515 MI20473 Khizriev G'ordaloy-Buchi gar Q1a Q-BZ84
516 282332 Yandyrkhanov G'ordaloy-Buch'i gar Q1a Q-M242
517 304913 Dzhamaldiev G'ordaloy-Buch'i gar Q1a Q-M242
518 BP13008 Khamidov G'ordaloy-Busi\Vah'ab nek'e Q1a Q-BZ83
519 K2121 Shakhidov G'ordaloy-Ia'jgin gar Q1a Q-M242
520 276642 Akhmadov G'ordaloy-Iazhgin-Ia'rzhi gar J1 J-ZS3042
521 IN68722 Magamadov G'ordaloy-Iazhgin-Ia'rzhi gar J1 J-M267
522 K2127 Abdulvagapov G'ordaloy-Iazhgin-Ia'rzhi gar J1 J-M267
523 313870 Yansukov G'ordaloy-I'azhi gar Q1a Q-M242
524 304909 Kataev G'ordaloy-I'azhi gar Q1a Q-BZ84
525 IN68938 Atangeriev G'ordaloy-I'azhi gar Q1a Q-M242
526 313879 Jamalov G'ordaloy-Irbakhiy gar Q1a Q-M242
527 MI20966 Akhmarov G'ordaloy-Khutsi gar Q1a Q-BZ84
528 304911 Elmurzaev G'ordaloy-Khutsi gar Q1a Q-M242
529 313880 Chimaev G'ordaloy-Okkhi gar Q1a Q-M242
530 313868 Kunaev G'ordaloy-Okkhi gar Q1a Q-M242
531 SI12749 Baimuradov G'ordaloy-Okkhi nek'e Q1a Q-M242
532 298513 Dukhaev G'ordaloy-Oybul gar Q1a Q-FT146146
533 304912 Betimerzaev G'ordaloy-Pesi gar Q1a Q-M242
534 IN55780 Ocherhadzhiev Grozny I2 I-BY424
535 781087 Kurumov Grozny R1b R-M269
536 781154 Salimov Grozny R2 R-M124
537 491967 Gelaev Gukhoy J1 J-FTA58425
538 773920 Shabaev Gukhoy J1 J-FTA58425
539 729390 Chupalaev Gukhoy, J1 J-M267
540 464967 Buev Gukhoy-Baskh'avgaroy J1 J-FTA73544
541 464977 Bitciev Gukhoy-Baskh'avgaroy J1 J-FTA73544
542 MI20864 Murtazov Gukhoy-B'ovkhoy J1 J-FT288159
543 SI10425 Saydulaev Gukhoy-Ch'agoy J1 J-FT288159
544 369411 Derezov Gukhoy-Chovh'aroy J2 J-BY134965
545 429402 Vitergaev Gukhoy-Sayroy gar R1a R-BY72906
546 470059 Islamov Gukhoy-Uzmatkkhalloy J1 J-M267
547 316738 Maashev Gukhoy-Uzmatkkhalloy J1 J-FTA76547
548 MI20506 Kosumov G'umkhoy J1 J-M267
549 749778 Madaev G'umkhoy J1 J-BY54504
550 MI21001 Idalov G'umkhoy J1 J-Y81380
551 538263 Saydaev G'umkhoy J1 J-M267
552 369401 Kishiev G'umkhoy-Dzhalka J1 J-M267
553 IN76947 Aptiev Guno J1 J-ZS7633
554 SI13030 Arsaliev Gunoy J1 -
555 557451 Malaev Gunoy J1 J-M267
556 SI10047 Aliev Gunoy J2 J-Y41516
557 MI20503 Bushaev Gunoy J2 J-M172
558 IN77291 Gagaev Gunoy, Abdulayn (Mesil) nek'e J1 J-M267
559 631106 Diliev Gunoy, Abdulayn (Mesil) nek'e J1 J-M267
560 IN55543 Maltcagov Gunoy, Aldar gar J1 J-M267
561 631101 Eskerkhanov Gunoy, Aldar gar J1 J-M267
562 325320 Guno Gunoy, Aldar gar J1 J-ZS7633
563 IN55544 Murtuzov Gunoy, Bammat-Yurt R1b R-M269
564 369413 Djoukaev Gunoy, Kudi nek'e J1 J-M267
565 276685 Shapaev Gunoy, Kudi nek'e J1 J-M267
566 620361 Yakh'yaev Gunoy, Misarkhan nek'e J1 J-M267
567 383973 Khamdiev Gunoy, Misarkhan nek'e J1 J-FT394594
568 620348 Timiraliev Gunoy, Ug'ay nek'e J1 J-M267
569 664398 Inziev Gunoy, Zh'anta nek'e J1 J-M267
570 SI10059 Israilov Gunoy-Aldar gar J1 J-M267
571 BP29337 Gapaev Gunoy-Askhur nek'e J1 J-M267
572 BP29340 Ainiev Gunoy-Askhur nek'e J1 J-M267
573 BP29351 Adaev Gunoy-Azhmot nek'e J1 J-FT394199
574 BP33249 Tesaev Gunoy-Azhmot nek'e L3 L-Y96141
575 SI10439 Musaev Gunoy-Bezi nek'e J1 J-FT394199
576 429291 Gunoev Gunoy-Dudar nek'e J1 J-V5456
577 571032 Borzaev Gunoy-Giekhe nek'e J2 J-Y138615
578 730994 Askhabov Gunoy-M'omi nek'e J1 J-FT394594
579 313877 Vadaev Gunoy-Sa'kko nek'e I2 I-P37
580 MI20990 Gunaev Gunoy-Shovkhal nek'e J1 J-M267
581 522235 Dzhamaluev Gunoy-'Umar nek'e J1 J-FT394199
582 IN100480 Gaziev G'uoroy-Pkh'er nek'e R1a R-M198
583 749766 Akhmadov Gu'rzhiy J2 J-BY153019
584 551887 Dadaev H'acharoy- Gamkhoy gar J2 J-M172
585 MI20915 Khasiev H'acharoy- Sel'darkhoy J1 J-M267
586 MI20939 Khamzatov H'acharoy, Gamkhoy-Labzan gar J2 J-M172
587 429445 Suleymanov H'acharoy, Laha-H'avharoy J1 J-M267
588 781160 Musaev H'acharoy,Atib'ovdaro-H'akkoy gar J2 J-CTS3307
589 472244 Babuev H'acharoy,Atib'ovdaroy-Guley gar J2 J-Y63898
590 493419 Ganatov H'acharoy,Gamkhoy-Khasin gar J2 J-M172
591 BP13001 Rasuev H'acharoy\Ma'rsh Kkhall J2 J-M172
592 MI20523 Arsamerzoev H'acharoy\Ma'rsh Kkhall J2 J-M172
593 IN87069 Durdyshev H'acharoy\Ma'rsh Kkhall J2 J-Y52478
594 749745 Kurbanov H'acharoy-Atib'ovdaro J2 J-M172
595 710515 Labazanov H'acharoy-Atib'ovdaro-Berg gar J2 J-M172
596 464975 Bitsulaev H'acharoy-Atib'ovdaro-Erban gar J2 J-M172
597 350453 Basaev H'acharoy-Atib'ovdaro-Guley gar J2 J-M172
598 916502 Ibrahim H'acharoy-Atib'ovdaroy J2 J-Y63898
599 BP15602 Garaev H'acharoy-Gari gar J1 J-Y142901
600 781141 Vitushov H'acharoy-Gari nek'e\Gamakh J1 J-M267
601 MI20499 Umarov H'acharoy-G'uzar gar N N-M231
602 MI20876 Isaev H'acharoy-G'uzar gar N N-M231
603 633145 Muhammadan H'acharoy-G'uzar gar N N-M231
604 633215 Bakaev H'acharoy-G'uzar gar N N-M231
605 311516 Margoshvili H'acharoy--H'avkharoy gar J2 J-M172
606 MI20880 Labazanov H'acharoy-H'ayh'aroy J1 J-M267
607 408064 Aydamirov H'acharoy-Kolh'adoy J1 J-BY161026
608 697324 Akaev H'acharoy-Kolkh'adoy gar J1 J-M267
609 638632 Salamov H'acharoy-Motpkh'aroy J1 J-M267
610 749748 Khuchiev H'acharoy-Motpkh'aroy J1 J-BY161026
611 710624 Yusupov H'acharoy-Pkh'alg'oy-Chetar gar J2 J-FTB64100
612 551888 Kurbanov H'acharoy-Sekh'ampkh'aroy gar J2 J-FTB64100
613 MI20922 Pikiev H'acharoy-Selit'arkhoy J1 J-M267
614 MI20961 Bakhmadov H'acharoy-Shokkhalloy J1 J-M267
615 K2118 Shamilev H'akkoy-Akhki gar L3 L-M20
616 IN91754 Ayubov Hakkoy-Bazt'erkhoy nek'e L3 L-FT417918
617 BP29331 Elambaev H'akkoy-Chirkh nek'e L3 L-FT418935
618 MI20863 Suleymanov Hakkoy-Manchakh gar L3 L-FT418935
619 MI20910 Murdalov Hakkoy-Mudar nek'e L3 L-FT418935
620 BP44077 Betelgiriev H'alghiy L3 L-M20
621 731266 Dudaev H'alg'iy-Akkhbolt nek'e L3 L-BY50324
622 623690 Khasiev H'al-Keloy R1b R-BY38973
623 369409 Pataev H'al-Keloy- 'Ili gar J2 J-FTB93526
624 SI11022 Magomaev H'al-Keloy, Arsi gar J2 J-Y42163
625 781089 Zakriev H'al-Keloy, Bohur gar J2 J-BY77172
626 308503 Masaev H'al-Keloy, Kerim nek'e J2 J-BY172808
627 781086 Baskhanov H'al-Keloy, Kerim nek'e J2 J-BY172808
628 MI20866 Alkhazov H'al-Keloy, Olkhaz-G'altakkh gar J2 J-M172
629 429407 Attsaev H'al-Keloy, Olkhaz-G'altakkh gar J2 J-BY77172
630 429441 Elzhurkaev H'al-Keloy, Yay gar J2 J-FT21375
631 IN26746 Kikishev H'al-Keloy-Arsi gar J2 J-M172
632 429427 Mitsiev H'al-Keloy-Arsi gar\Keloy-Evla J2 J-Y42163
633 IN75540 Asuev H'al-Keloy-Bohur gar J2 J-M172
634 MI20900 Yandarbiev H'al-Keloy-Bohur gar J2 J-FT115777
635 BP13011 Timirbulatov H'al-Keloy-Bokhur gar J2 J-Y44042
636 369408 Kaysarov H'al-Keloy-'Ieli gar J2 J-FT8938
637 308470 Dzhambetov H'al-Keloy-'Ili gar J2 J-M172
638 623676 Dzhabrailov H'al-Keloy-'Ili gar,G'ezbik neke J2 J-M172
639 280263 Demilkhanov H'al-Keloy-Olhaz gar J2 J-M172
640 369423 Shamsadov H'al-Keloy-Olkhaz gar J2 J-BY77172
641 634235 Taltaev H'al-Keloy-Shutur gar J2 J-FTB66599
642 583538 Bisultanov H'al-Keloy-Yay gar J2 J-BY159497
643 293950 Bagakashvili Hildeh'aroy J2 J-M172
644 429434 Suleymanov Hildeh'aroy-Kh'ankkhoy gar L3 L-M20
645 K2122 Khildikharoev Hildeh'aroy-Lyonkihoy J2 J-Y92660
646 BP12994 Bakaev Hildeh'aroy-Sakankhoy J2 J-FT167282
647 429432 Chilaev Hildeh'aroy-Sakankhoy gar N N-Y13850
648 429438 Atigov Hildeh'aroy-Tulkhoy gar J2 J-M172
649 781090 Pareulidze Hildekh'aroy J2 J-M172
650 IN80887 Chitamirov Hildekh'aroy-Korestkhoy J2 J-FT169275
651 MI20508 Bakhaev Hildekh'aroy-Pkh'oshpkh'aro gar J2 J-FT169275
652 288203 Aduev H'imoy R1a R-BY172798
653 609142 Akberdiev H'imoy-Razhab nek'e J1 J-M267
654 429426 Balatkhanov H'indoy-T'ayri gar Q1a Q-BZ85
655 K2193 Isaev Hoy-Balinin gar J2 J-M172
656 781133 Baziev Ikh'aroy-'Isay nek'e R1b R-BY175662
657 IN65891 Ozdamirov Ishkhoy J2 J-M172
658 BP33247 Ozdamirov Ishkhoy J2 J-FTA11209
659 MI56412 Vashaev Ishkhoy- Vashi nek'e J2 J-FTA80624
660 BP29336 Dakaev Ishkhoy-Dodugi nek'e J2 J-FTA11209
661 MI20958 Tcabaev Ishkhoy-Hizri nek'e J2 J-FTA80624
662 BP40864 Daudov Ishkhoy-Khanki nek'e J2 J-FTA11209
663 MI20544 Magamadov Isma1al Hazhi nek'e/Makhkety J2 J-Y18402
664 429433 Amirov Kah'toy J1 J-M267
665 BP33236 Khadzhuev Kantkhoy/Avtury L2 L-FTA68227
666 378022 Gaziev K'esaloy J1 J-M267
667 MI20871 Khantemirov Kevoy/Aukh R1a R-M198
668 MI20885 Nasaev Key J1 J-M267
669 MI20515 Timirgaev Key/Gekhi J1 J-ZS10937
670 561555 Amkhadov Key-Gana nek'e J2 J-M172
671 MI20469 Vakhaev Key-Gazgiri gar\Gimar J1 J-FT288372
672 450191 Medov Key-Med neqan, Oki gar L3 L-Y63310
673 IN110486 Kay Key-Med neqan, Oki gar L3 L-Y63310
674 IN83746 Chitaev Key-Med neqan, Oki gar L3 L-M20
675 206189 Matsaev Key-Med neqan, Oki gar L3 L-M20
676 770520 Khasaev K'ezanoy L2 L-M20
677 658667 Sataev K'ezanoy-Satu gar L2 L-M20
678 596525 Musaev Kharachoy J2 J-M172
679 309297 Sataev Kharachoy- Umar gar L3 L-M20
680 299089 Tchataev Kharachoy-Baygish gar L3 L-Y38466
681 MI20470 Salmaniev Kharachoy-Baygish nek'e L3 L-M20
682 MI20477 Sel'murzaev Kharachoy-Chagay nek'e L3 L-M20
683 575111 Israilov Kharachoy-Mesnay gar L3 L-M20
684 SI13032 Bashtaev Kharachoy-Sungh'ur nek'e L3 L-Y38466
685 IN73058 Manaev Kharachoy-Umar gar L3 L-Y38466
686 MI20534 Alaskhanov Kharachoy-Umar nek'e L3 L-M20
687 MI20492 Dakhiev Kharachoy-Umar nek'e L3 L-M20
688 MI20494 Khashumov Kharachoy-Umar nek'e R1b R-M269
689 MI20869 Machaev Kh'azhi neke/Makhkety I2 I-FT256156
690 682834 Magomadov Kh'azhi nek'e/Makhkety I2 I-FT256156
691 429396 Dadaev Khulandoy-Suldan gar J2 J-M172
692 652214 Akhmadov Kiri J2 J-Y78453
693 513353 Umaev Kkhuorkhoy J2 J-Y81492
694 BP22729 Shamilev K'ordoy D E-M35
695 IN93810 Shamilev K'ordoy/Vedeno D D-ACT7060
696 634673 Khamizaev Kuloy-Isan gar L2 L-M20
697 288913 Chumaev Kurchaloy J2 J-M172
698 BP13004 Kadyrov Kurchaloy-Almakhoy J2 J-M172
699 288911 Bekbulatov Kurchaloy-Almakkhoy gar J2 J-M172
700 292878 Dzhamirzaev Kurchaloy-Almakkhoy gar J2 J-M172
701 636691 Akhmadov Kurchaloy-Almakkhoy nek'e J2 J-M172
702 285156 Khamiev Kurchaloy-Bersi gar J2 J-M67
703 MI56411 Bersanov Kurchaloy-Bersi gar, Arsamik J2 J-Y39652
704 292528 Ibragimov Kurchaloy-Bersi gar,T'urlo nek'e J2 J-Y39652
705 MI20976 Tsurigov Kurchaloy-Bersi nek'e J2 J-M172
706 288912 Bayzatov Kurchaloy-K'aychkhoy gar J2 J-M172
707 292876 Mamaev Kurchaloy-Tarkkhoy R1a R-Y2902
708 BP15586 Atabaev Leshkaroy J1 J-FT251956
709 BP15583 Biybulatov Leshkaroy J1 J-FT251956
710 BP15585 Ozdamirov Leshkaroy J1 J-M267
711 429391 Shikhabov Leshkaroy-Yay gar J2 J-BY159497
712 276205 Sharipov Leshkaroy-Yay gar J2 J-M172
713 MI20927 Dashaev-Visitaev Makazhoy J2 J-M172
714 IN89728 Mishayev Makazhoy J2 J-FT405958
715 435046 Temirkhanov Makazhoy R1b R-BY64508
716 MI20962 Magomedov Mak'azhoy J1 J-M267
717 MI20495 Mezhidov Mak'azhoy J2 J-M172
718 292036 Sutaev Mak'azhoy-Aldam-G'ezi gar J2 J-M172
719 692188 Tcumaev Mak'azhoy-Are evla R1b R-M269
720 SI10312 Khagiev Mak'azhoy-Tsagur gar J2 J-FT417977
721 749781 Kavtarashvili M'aystoy-Iti nek'e J2 J-M172
722 293949 Kavtarashvili M'aystoy-Puog'oy gar J2 J-M172
723 311515 Bordzikashvili M'aystoy-Puog'oy gar J2 J-Y140344
724 664394 Kavtarov M'aystoy-Puog'oy, Vyanie gar J2 J-F19192
725 293945 Bagakashvili M'aystoy-Ts'akkhelloy gar J2 J-M172
726 749763 Bopiev M'aystoy-Ts'akkhelloy gar J2 J-M172
727 781127 Borchaev M'aystoy-T'ug'oy J2 J-M172
728 311520 Mutoshvili M'aystoy-T'ugoy gar J2 J-M172
729 K1834 Akhmadov Mazarkhoy Q1a Q-BZ87
730 266961 Iclaev Melardoy-Asuhin neqe L2 L-M317
731 MI20903 Khamidov Melardoy-T'urlo nek'e L2 L-M20
732 634945 Khankarov Melhiy, Komalkhoy-Khazi nek'e J2 J-M172
733 327836 Gabissov Melhiy-B'enestkhoy gar J2 J-M172
734 B422419 Kairgeldin Melhiy-B'enestkhoy,Karsam nek'e J2 J-M172
735 IN26302 Umaev Melhiy-B'enestkhoy,Karsam nek'e J2 J-M172
736 385303 Alkhastov Melhiy-Kkhoratkhoy J2 J-BY89929
737 713856 Akiev Melhiy-Kkhoratkhoy J2 J-BY89929
738 293051 Zaurbekov Melhiy-Kkhoratkhoy gar J2 J-M172
739 MI20485 Tciskarishvili Melhiy-Komalkhoy J2 J-M172
740 781152 Sultanov Melhiy-Komalkhoy J2 J-M172
741 311521 Gumashvili Melhiy-Komolkhoy gar J2 J-M172
742 713853 Sviakauri Melhiy-Tertkhoy gar J2 J-M172
743 731268 Sigauri Melhiy-Tertkhoy gar J2 J-M172
744 689634 Gelogaev Melkhiy,Tertkhoy-Gelagi nek'e J2 J-M172
745 IN85928 Makhauri Melkhiy/Dozi J2 J-M172
746 BP22734 Khatsiev Melkhiy-B'enestkhoy J2 J-Y47893
747 BP40836 Vagapov Melkhiy-Dzharkhoy J2 J-FT159799
748 BP15600 Vagapov Melkhiy-Dzharkhoy J2 J-FT159799
749 IN65003 Dzhukalaev Melkhiy-Komalkhoy J2 J-Y47893
750 313881 Darchiev Melkhiy-Meshi J2 J-Y36220
751 298564 Bechurkaev Melordoy J1 J-ZS5650
752 781132 Mezhidov Melordoy-Salamgir nek'e R2 R-M207
753 337909 Khan Melordoy-Turlov gar G2 G-M201
754 235493 Khan Mamakaev Melordoy-Turlov gar G2 G-Z30715
755 513354 Dzhamaldinov Merzhoy J2 J-M172
756 IN81952 Dalgatov Merzhoy J2 J-FT286928
757 379040 Merzhoev Merzhoy,Eli-Musi tehi J1 J-M267
758 676409 Tepsaev Merzhoy-Borzkhoy, Alzhin gar J1 J-FT257982
759 MI20874 Zaurbaev Merzhoy-Borzkhoy,Körtan gar J1 J-FT257982
760 354649 Tsobakov Merzhoy-Borzkhoy,Meh'an gar J1 J-FT256786
761 494251 Sadulaev Merzhoy-Esmarz neqi J2 J-M172
762 636690 Akhmadov Meskaroy-H'aydi nek'e J2 J-FT185872
763 MI66696 Iznaurov Mulk'oy J1 J-FTA78347
764 358452 Termulaev Mulk'oy - H'urkoy gar J2 J-M172
765 MI20955 Adaev Mulk'oy- H'urkoy J2 J-M172
766 515930 Kasaev Mulk'oy- Jainkhoy gar J1 J-M267
767 MI20978 Dadaev Mulk'oy-Baskhoy J1 J-ZS5658
768 351621 Mulqo Mulk'oy-Baskhoy gar J1 J-M267
769 271148 Timaev Mulk'oy-Baskhoy gar J1 J-ZS5658
770 515411 Ajiev Mulk'oy-Bavarkhoy gar J1 J-M267
771 515924 Gubashev Mulk'oy-Bengaro J1 J-M267
772 MI20526 Magomadov Mulk'oy-G'ezarkkhalloy gar J1 J-M267
773 399040 Magomadov Mulk'oy-GI'ezarkkhalloy gar J1 J-M267
774 BP44092 Yusupov Mulk'oy-Hurkoy J2 J-BY181328
775 MI20965 Gabuev Mulk'oy-H'urkoy J2 J-BY134965
776 MI20468 Nakchaev Mulk'oy-H'urkoy J2 J-BY181328
777 IN47730 Amaev Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-M172
778 IN19773 Hurko Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-M172
779 IN47726 Bisultanov Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-M172
780 IN25589 Bekaev Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-BY174065
781 230305 Magamadov Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-BY174065
782 515922 Saltaev Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-M172
783 292396 Dusiev Mulk'oy-H'urkoy gar J2 J-M172
784 IN47724 Nikaev Mulk'oy-Jainkhoy gar J1 J-M267
785 MI20467 Tepsaev Mulk'oy-Keyshtroy J1 J-M267
786 515925 Kautarov Mulk'oy-Keyshtroy gar J1 J-M267
787 365003 Kottoev Mulk'oy-Kottoy gar R1a R-BY159228
788 399039 Magamadov Mulk'oy-Medarkhoy gar J1 J-M267
789 693027 Bakaev Nashhoy-Charmkhoy J2 J-A15828
790 299033 Magamadov Nashhoy-Charmkhoy R1b R-BY169242
791 648949 Susurkaev Nashhoy-G'oy J2 J-M172
792 781140 Borchashvili Nashhoy-H'aybahoy J2 J-M172
793 311522 Borchashvili Nashhoy-H'aybahoy gar J2 J-M172
794 284210 Ismailov Nashhoy-H'aybahoy gar J2 J-M172
795 271774 Musaev/Elmurzaev Nashhoy-H'ilhoy gar J2 J-Y51292
796 781158 Zanzariev Nashhoy-Mazarkhoy J2 J-M172
797 K2194 Akhmatkhanov Nashhoy-Mazarkhoy J2 J-M172
798 313883 Madaev Nashhoy-Mazarkhoy gar J2 J-M172
799 K2197 Basnukaev Nashhoy-Mazarkhoy gar J2 J-M172
800 494421 Stakov Nashkhoy J2 J-M172
801 BP24220 Eldarkhanov Nashkhoy- H'izhigkhoy J2 J-FT257153
802 781156 Arsamerzuev Nashkhoy-Charmkhoy J2 J-M172
803 749783 Yahyaev Nashkhoy-Ch'armkhoy J2 J-A15828
804 MI20946 Dovtaev Nashkhoy-H'ilkhoy J2 J-M172
805 MI20914 Amerkhanov Nashkhoy-H'ilkhoy gar J2 J-A15828
806 BP27513 Nachkhoev Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
807 BP27514 Sadykov Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
808 BP27515 Khasbulatov Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
809 BP27516 Mustapaev Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
810 BP27517 Sulimanov Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
811 BP27518 Israilov Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
812 BP27519 Beterbekov Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
813 781171 Betalgiriev Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
814 781150 Saiev Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-M70
815 524121 Isaev Nashkhoy-H'ilkhoy, Bersan nek'e T T-Y138678
816 MI20872 Elgakaev Nashkhoy-Motsarkhoy J2 J-FT194554
817 MI20964 Mudarov Nashkhoy-T'iystkhoy J2 J-M172
818 429422 Islamov Nikarkhoy-Zayt nek'e J1 J-M267
819 770510 Satuev Nikhaloy R1a R-BY170286
820 781169 Apaev Nikhaloy-Chay mohk J2 J-Y155407
821 749786 Tepsurkaev Nikhaloy-Lorsan nek'e R1a R-BY170286
822 429430 Kadiev Nizhaloy J2 J-M172
823 IN55820 Arsmurzaev Nizhaloy, Imay gar-Gelagan nek'e J2 J-M172
824 710978 Kaimov Nizhaloy-Bag'ay gar J2 J-M172
825 MI20478 Iriskhanov Nizhaloy-Bag'ay gar J2 J-M172
826 MI20954 Dzhabrailov Nizhaloy-G'azi nek'e J1 J-M267
827 781143 Kaimov Nizhaloy-G'azin gar, Antcig nek'e J2 J-M172
828 462307 Bagulov Nizhaloy-Imay gar J2 J-M172
829 631201 Bataev Nizhaloy-Oskharoy gar J2 J-Y42056
830 MI20899 Altemirov Nog'iy J2 J-BY55503
831 BP40844 Kagermanov Nokhch-Keloy J1 J-Y81379
832 518329 Khabibulaev Nokhch-Keloy, Elay gar J1 J-M267
833 522237 Khamidov Nokhch-Keloy, Hangir gar J1 J-Y81379
834 522236 Evmiev Nokhch-Keloy, H'inus gar J1 J-Y86486
835 369405 Amaev Nokhch-Keloy, Iton gar J1 J-M267
836 626448 Tepsaev Nokhch-Keloy, K'ubachi gar J1 J-M267
837 626395 Khabibulaev Nokhch-Keloy, Pitsay gar J1 J-M267
838 520161 Aslakhanov Nokhch-Keloy, Umar gar J1 J-M267
839 781164 Bimiev Nokhch-Keloy-H'inus gar J1 J-Y86486
840 429446 Abdulkhadzhiev Nokhch-Keloy-Khuchay gar J1 J-M267
841 IN19702 Vitaev Nokkhoy J2 J-M172
842 429424 Arsanov Nuohoy-Bohur gar J2 J-M172
843 429444 Arsanov Nuohoy-Bohur gar J2 J-M172
844 770511 Arsanov Nuohoy-Bohur gar J2 J-M172
845 230560 Arsanov Nuohoy-Bohur gar J2 J-Y44042
846 258324 Dudushev Nuohoy-Bokhur gar J2 J-M172
847 333333 Chimiev Nuohoy-Kuraza nek'e J2 J-BY159497
848 561636 Guliev Orstkhoy, Merzho-Gulo, Kovtar(Mishi Murtsal tehi) J2 J-M172
849 MI20930 Gandaloev Orstkhoy, Sagopshi, Ghoandloy. L3 L-M20
850 IN64099 Tsechaev Orstkhoy, Ts'echoy J2 J-FT42240
851 SI10216 Chadaev Orstkhoy,Galay-Kerbechkhoy, ChudHaji neqan J1 J-M267
852 473769 Gandaloev Orstkhoy-Ghandaloy L3 L-M20
853 MI21002 Merzhoev Orstkhoy-Merzhoy, Alsbik Ahmad tehi J2 J-M172
854 408418 Osmanov Orstkhoy-Merzhoy, Khoser-neqi J2 J-FT286928
855 495107 Merzhoev Orstkhoy-Merzhoy, Mochqiy-yurt Lorsi-tehi J1 J-M267
856 MI20877 Eskerkhanov Ovshroy/Aukh L3 L-M20
857 MI20887 Timarov Peshkhoy J2 J-FTB71127
858 MI20889 Khumadov Peshkhoy J2 J-FTB71127
859 293755 Tuzhaev Peshkhoy J2 J-PF7159
860 BP44082 Bachaev Peshkhoy J2 J-M172
861 329238 Tuzhaev Peshkhoy J2 J-M172
862 B654778 Abdulmuslimov Peshkhoy J2 J-BY67904
863 309825 Asukhanov Peshkhoy J2 J-PF7159
864 MI20873 Visingiriev Peshkhoy J2 J-M172
865 MI20883 Indirbiev Peshkhoy J2 J-M172
866 SI13810 Akhmadov Peshkhoy-Boki nek'e J2 J-M172
867 520376 Usmanov Peshkhoy-Boki nek'e J2 J-BY190627
868 MI20890 Dudaev Peshkhoy-Dudi nek'e J2 J-M172
869 781138 Dautmirzaev Peshkhoy-Edilgiri nek'e J2 J-M172
870 MI20886 Nukaev Peshkhoy-G'oysi nek'e J2 J-BY191216
871 781131 Kadiev Peshkhoy-H'imki nek'e J2 J-M172
872 781137 Tavsultanov Peshkhoy-H'imki nek'e J2 J-M172
873 MI20895 Tcutcaev Peshkhoy-H'onk nek'e J2 J-FTB72800
874 781136 Davletmirzaev Peshkhoy-K'ani nek'e J2 J-M172
875 IN20417 Bulatbiev Peshkhoy-Murdal nek'e J2 J-BY190627
876 MI20909 Avkhadov Peshkhoy-Nek' tes nek'e J2 J-FTB70744
877 781142 Gubzaev Peshkhoy-Zhovti nek'e J2 J-FTB72800
878 BP44088 Mezhidov Phkh'amtoy/Hal-Keloy L3 L-M20
879 740375 Sangiriev Pkh'amtoy J2 J-BY37828
880 355494 Tashtamirov Pkh'amtoy J2 J-BY37828
881 B118255 Azimov Pkh'amtoy L3 L-M20
882 548048 Akhtaev Pkh'amtoy L3 L-M20
883 345889 Akiev Pkh'amtoy L3 L-M20
884 313884 Latipov Pkh'amtoy, Abdul-Khazhi nek'e L3 L-M20
885 BP33228 Aslambekov Pkhamtoy/Gattin Kkhall L3 L-FT139312
886 BP29345 Gaitaev Pkhamtoy-Amirkhan nek'e L3 L-FT137375
887 BP40859 Solsaev Pkh'amtoy-'Appaz nek'e L3 L-FT234476
888 274415 Aliev Pkh'amtoy-Asdar gar J2 J-FT51386
889 BP40858 Akhmadov Pkh'amtoy-'Azhgi nek'e L3 L-FTA54860
890 BP40861 Bakarov Pkh'amtoy-Burk' nek'e L3 L-FT234818
891 SI11968 Abdulkhamedov Pkh'amtoy-Chopi nek'e L3 L-FTA17359
892 407708 Dubaev Pkh'amtoy-Dubi gar L3 L-FTA17359
893 MI20924 Elzhurkaev Pkh'amtoy-Elzhurk'i nek'e J2 J-M172
894 BP40850 Gishaev Pkh'amtoy-Ibak' nek'e L3 L-M20
895 749750 Tychaev Pkh'amtoy-K'izhgi nek'e L3 L-FTA54860
896 MI21000 Dzhabrailov Pkh'amtoy-Kyansig nek'e L3 L-FT137375
897 315647 Madaev Pkh'amtoy-Madi gar L3 L-M20
898 BP29341 Shaptukaev Pkhamtoy-Muzur nek'e L3 L-FT234476
899 623677 Akhmadov Pkh'amtoy-Shipalta gar L3 L-FT234476
900 BP44081 Kaysarov Pkh'amtoy-Temirkhan nek'e L3 L-M20
901 480088 Ispaykhanov Pkh'archkhoy J2 J-Y62272
902 498649 Getaev Pkh'archkhoy J2 J-M172
903 494684 Temirkhanov Pkh'archkhoy J2 J-Y81492
904 494699 Zalimkhanov Pkh'archkhoy J2 J-M172
905 IN56550 Shaipov Pkh'archkhoy-Ch'iroy nek'e J2 J-M172
906 B242960 Rasugeran Rigakhoy J1 J-M267
907 B189017 Rasuev Rigakhoy J1 J-S1882
908 MI20935 Betiev Rigakhoy J2 J-M172
909 378015 Dibirov Rigakhoy L3 L-M20
910 MI20969 Debiev Rigakhoy-'Ami chu J2 J-M172
911 429405 Israilov Rigakhoy-K'uchi nek'e J2 J-M172
912 MI20932 Makhamaev Rigakhoy-Nanagay gar J1 J-S1882
913 481422 Timurkaev Rigakhoy-Torsan gar J1 J-M267
914 IN77029 Magomadov Rigakhoy-Torsan gar J2 J-M172
915 648037 Magomadov Rigakhoy-Torsan gar,Chopay ne'ke J2 J-M172
916 MI20986 Shakhtemirov Sadoy-Arsin gar J1 J-M267
917 BP40856 Abdulaev Sadoy-Arsin gar J1 J-M267
918 297570 Bibulatov Sadoy-Khasi gar J1 J-Y96612
919 BP40835 Khavraev Sadoy-Khovri gar J1 J-M267
920 278499 Khakimov Sadoy-Ustrada gar J1 J-M267
921 329239 Baybatyrov Sadoy-Vita gar J1 J-Y96612
922 280937 Didiev Sadoy-Vita gar J1 J-CTS1460
923 SI12297 Dibirov Saloy G2 G-M201
924 781161 Akmurzaev Saloy J2 J-M172
925 IN36833 Makhadov Saloy J2 J-M172
926 676431 Musaev Saloy J2 J-Y138257
927 SI10179 Gaikhanov Saloy J2 J-FTA764
928 MI20989 Dagaev Saloy R1b R-BY185734
929 781147 Baymurzaev Saloy\Noybere J2 J-FGC53823
930 551889 Ibakov Sanduhoy J1 J-M267
931 462309 Kushaev Sanduhoy- U'shbi nek'e J2 J-Y57414
932 MI20511 Isaev Sandukhoy-Kebasoy J2 J-M172
933 429409 Ordashev Sanoy R1a R-BY32476
934 MI56414 Karnukaev Sarbaloy, Yay gar-Varay nek'e J2 J-BY159497
935 K1841 Bagiev Sarbaloy-Yay gar J2 J-M172
936 265040 Burnashev Sarhoy J1 J-ZS3030
937 435096 Kamaev Sattoy J2 J-Y22465
938 BP22727 Nesiev Sattoy R1a R-M198
939 BP44100 Dukushev Sattoy-G'udi/Kuraz nek'e J2 J-Y58454
940 BP44070 Talkhigov Sattoy-Kh'azhi nek'e J2 J-M172
941 BP44068 Ibragimov Sattoy-Khuri nek'e J2 J-M172
942 291894 Isaev Sattoy-T'aip nek'e J2 J-Y58454
943 BP12985 Isaev Sesanoy R1a R-M198
944 429389 Doduev Sesanoy- Molli nek'e J2 J-M172
945 716320 Hadjimuradov Sesanoy- Molli nek'e J2 J-M172
946 492824 Anasov Sesanoy, O'span gar-Ayti nek'e J2 J-M172
947 429449 Dzhamiev Sesanoy, O'span gar-Ayti nek'e J2 J-Y81555
948 525370 Magomedkhadzhiev Sesanoy,Selimkhan gar-Iles nek'e J2 J-M172
949 492822 Askhabov Sesanoy,Tunzhhan gar-Murti nek'e J2 J-M172
950 429448 Yunusov Sesanoy/K'ozhi irze J2 J-BY18372
951 BP27512 Magomedov Sesanoy\K'ozhi irze J2 J-M172
952 700697 Aliev Sesanoy-H'azhi yurt R1a R-M198
953 596504 Chukuev Sesanoy-Molli nek'e J2 J-M172
954 642270 Magomadov Sesanoy-Murti nek'e J2 J-Y81555
955 MI20487 Israilov Sesanoy-Yubak' nek'e J2 J-M172
956 BP29349 Idrisov Sharoy G2 G-FT416316
957 781159 Murtazaliev Sharoy J1 J-Y140370
958 453516 Khumparov Sharoy J1 J-M267
959 SI11078 Aliev Sharoy J1 J-BY118643
960 369410 Batyrov Sharoy, G'enashkhoy -Dakay nek'e J1 J-BY118643
961 290843 Ismailov Sharoy, Turi gar J1 J-M267
962 MI20491 Abubakarov Sharoy-A'rtto gar J1 J-M267
963 MI20520 Khasanov Sharoy-A'tti nek'e J1 J-M267
964 K2115 Kubiev Sharoy-K'ubay gar J1 J-ZS10928
965 MI20884 Salmanov Sharoy-Ma'shti nek'e J1 J-M267
966 784725 Azimov Shik'aroy, Chalan gar-Vagi nek'e J1 J-Y142901
967 279774 Makhamashaev Shik'aroy-Shalay gar J1 J-Y142901
968 781162 Ilyaskhanov Shinaroy J2 J-M172
969 BP44102 Ilyaskhanov Shinaroy J2 J-M172
970 SI10420 Ilyasov Shirdi J2 J-M172
971 BP24233 Dadaev Shirdi J2 J-FT267333
972 288920 Mustapaev Shirdi J2 J-M172
973 839205 Jabrail Shirdi- Obi nek'e J2 J-M172
974 MI20929 Aduev Shirdiy J2 J-M172
975 BP15597 Makhyadiev Shirdiy-Obi nek'e J2 J-M172
976 SI13027 Baskhanov Shirdiy-Obi nek'e J2 J-M172
977 MI21009 Soltamuradov Shirdiy-Obi nek'e J2 J-FT267333
978 B491219 Shono Shuonoy Q1a Q-Y84199
979 429401 Kurbanov Shuonoy-Alaskhan nek'e Q1a Q-Y111632
980 638638 Dagalaev Shuonoy-Alaskhan nek'e Q1a Q-Y111632
981 BP13013 Akhmatov Shuonoy-Isma'al nek'e Q1a Q-Y191186
982 MI20960 Zubayraev Shuonoy-Mok'i nek'e Q1a Q-Y191186
983 636692 Tatashov Shuonoy-Tach nek'e Q1a Q-M242
984 SI13107 Dzhukaev Shuonoy-Tamkho nek'e/Shali Q1a Q-M242
985 BP33227 Mushuev Shuonoy Q1a Q-M242
986 397981 Sharoev Shuoro (Sharoy) J1 J-ZS8678
987 MI20973 Salakhutdinov Tatarin R1a R-M198
988 429442 Magomadov T'erloy-Arsthoy, T'air nek'e J2 J-Y39416
989 IN100671 Mazaev Terloy-Baray J2 J-FT153289
990 BP13014 Talkhigov T'erloy-Baray J2 J-FT154720
991 710005 Nakaev T'erloy-Baray gar,Khushbar nek'e J2 J-M172
992 609120 Nakaev T'erloy-Baray gar,Khushbar nek'e J2 J-M172
993 749752 Medigo T'erloy-Bo'shni gar J1 J-ZS10924
994 369404 Astamirov T'erloy-Bo'shni gar J1 J-M267
995 743938 Vitaev T'erloy-Elpkh'aroy J2 J-Y47893
996 IN30032 Duguraev T'erloy-G'eshi Murtaz nek'e J1 J-M267
997 IN11089 T1erlo T'erloy-Giezkhoy J2 J-Y140344
998 781122 Murtazov T'erloy-Gizkhoy J1 J-M267
999 743869 Margoshvili T'erloy-Gizkhoy J2 J-M172
1000 313417 Dukaev T'erloy-K'irdkhoy J1 J-FT344910
1001 IN10057 Magomadov T'erloy-Kkhienakhoy gar J1 J-M267
1002 MI20901 Gelagaev T'erloy-Motc'aroy J1 J-M267
1003 781120 Terloev T'erloy-Nikarkhoy J1 J-M267
1004 652203 Nikarho T'erloy-Nikarkhoy J2 J-Y92660
1005 763841 Khankarkhanov T'erloy-Nikarkhoy gar L3 L-M20
1006 IN17037 Ibragimov T'erloy-Nikarkhoy, Gani nek'e J1 J-M267
1007 BP44079 Shishkhanov T'erloy-O'shni R1a R-M198
1008 519395 Dzhukalaev T'erloy-O'shni gar, G'onat nek'e R1a R-BY72906
1009 743868 Mamakaev T'erloy-O'shni gar, Khasi nek'e R1a R-M198
1010 347860 Mazaev T'erloy-O'tti gar J1 J-ZS10934
1011 756192 Beldurov T'erloy-Senkhoy J1 J-M267
1012 694905 Shaykhamigov T'erloy-Shu'ndi gar J1 J-M267
1013 779397 Amagov T'erloy-Zhelashkhoy,G'enash nek'e J1 J-M267
1014 642267 Abdulaev T'erloy-Zhielashkhoy J1 J-M267
1015 429416 Khusainov Ts'adakh'aroy G2 G-Z45725
1016 BP13009 Zulpukharov Ts'adakh'aroy G2 G-Z45725
1017 429390 Ospanov Tsadakh'aroy-Isbakh'in nek'e J1 J-M267
1018 BP40862 Yusupov Tsechoy G2 G-Y98210
1019 322810 Bashaev Tsechoy-Katarkhoy gar J2 J-M172
1020 322811 Bashaev Ts'echoy-Katarkhoy gar J2 J-M172
1021 414238 Ts'echoev Ts'echoy-Psedah J1 J-BY152509
1022 469706 Dudaev Tsechoy-Tati nek'e J2 J-FT18074
1023 MI20472 Izaripov Ts'echoy-Tati nek'e J2 J-M172
1024 447246 Nukaev Tsesi C C-Z45209
1025 781129 Shamsudinov Ts'esi C C-Z45209
1026 MI20970 Zagaev Tsesi J1 J-M267
1027 MI20918 Abdurakhmanov Ts'esi J1 J-M267
1028 BP29343 Dachaev Tsesi/Muskhall J1 J-BY152446
1029 726009 Etsaev Tsesi J2 J-M172
1030 SI12640 Astamirov Tsesi/Goyty J2 J-M172
1031 MI20923 Aldamov Ts'esi-Adig gar J2 J-M172
1032 333332 Elmurzaev Ts'esi-Suntar gar J2 J-M172
1033 MI20920 Mazhigov Ts'esi-Suntur gar, Immirz nek'e J2 J-FTA46721
1034 MI20881 Dzhukalaev Ts'esi-Tcinay gar J2 J-M172
1035 MI20919 Bisultanov Tsesi Q1a Q-YP3952
1036 686647 Baysarov Ts'ikaroy-Amin gar J2 J-M172
1037 BP40841 Usaev Ts'ikaroy-Amin gar, 1eli nek'e J2 J-FGC8525
1038 583602 Kasuev Ts'ikaroy-Amin gar, Murtaz nek'e J2 J-M172
1039 679532 Mikiev Ts'ikaroy-Tamazay gar Q1a Q-M242
1040 373306 Makhamaev Ts'ikaroy-Topi gar J2 J-M172
1041 320595 Vatchagaev Ts'ikaroy-Topi gar J2 J-FGC8525
1042 587928 Elmukastov Ts'ontaro, Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-FT22778
1043 IN78008 Mohammad Ts'ontaroy G2 G-M201
1044 IN88671 Gelaev Ts'ontaroy J1 J-M267
1045 769472 Dokaev Ts'ontaroy J1 J-BY63872
1046 IN26257 Amiev Ts'ontaroy J1 J-BY63872
1047 IN88670 Gidaev Ts'ontaroy J2 J-M172
1048 749775 Khosaev Ts'ontaroy J2 J-M172
1049 IN100940 Gaitiev Ts'ontaroy J2 J-M172
1050 585343 Khamurzaev Ts'ontaroy, Iezhi gar-Buri nek'e J2 J-FT370865
1051 649796 Batalov Ts'ontaroy,Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-M172
1052 BP40845 Lechiev Ts'ontaroy,Tezkkhalloy-Turi nek'e J2 J-BY18372
1053 MI20917 Aliev Ts'ontaroy/Shali J2 J-FT192496
1054 MI20514 Gabataev Ts'ontaroy-Ba'rchalo gar J2 J-M172
1055 BP44090 Boti Ts'ontaroy-Baydi nek'e J2 J-FT370865
1056 BP40863 Dabaev Ts'ontaroy-Tezakhalloy J2 J-BY18372
1057 MI20529 Bisultanov Ts'ontaroy-Tezakkhalloy J2 J-BY18372
1058 SI12388 Adamov Ts'ontaroy-Tezakkhalloy\Shali J2 J-BY126551
1059 BP15580 Damashev Tsontaroy-Tobur nek'e J2 J-FT193053
1060 BP24227 Dukaev Ts'ontaroy-Tobur nek'e J2 J-FT193053
1061 MI20908 Sakazov Ts'ontaroy-Ugri nek'e J2 J-BY18372
1062 IN106346 Magomadov Ts'ontro-Iezhi, Sharakhmat-nek'e J2 J-M172
1063 288923 Eldarkhanov Ts'ontroy J2 J-M172
1064 507114 Sultanahmedov Ts'ontroy J2 J-M172
1065 508048 Saitiev Ts'ontroy J2 J-M172
1066 749784 Ilyasov Ts'ontroy J2 J-M172
1067 BP33255 Gadaev Ts'ontroy J2 J-FT193053
1068 294303 Musaev Ts'ontroy J2 J-M172
1069 IN40921 Ts'ontaroev Ts'ontroy R1b R-M269
1070 513418 Edilgiriev Ts'ontroy- Albig gar J2 J-M172
1071 513423 Mukhadinov Ts'ontroy- Tezkkhalloy gar J2 J-M172
1072 513412 Tukhigov Ts'ontroy- Tezkkhalloy gar J2 J-M172
1073 513420 Elimkhanov Ts'ontroy- Tezkkhalloy gar J2 J-M172
1074 513422 Vaykhanov Ts'ontroy- Tezkkhalloy gar J2 J-M172
1075 IN81516 Dzhamalov Ts'ontroy, Iezhi gar-Baydi nek'e J2 J-FT370865
1076 IN12043 Izrailov Ts'ontroy, Iezhi gar-Buez'i nek'e J2 J-FT12921
1077 498958 Timiraliev Ts'ontroy, Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-Y20905
1078 IN54128 Arsabiev Ts'ontroy,Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-FT15275
1079 465780 Abumuslimov Ts'ontroy,Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-FT15275
1080 749779 Sadikov Ts'ontroy,Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-M172
1081 513425 Sadulaev Ts'ontroy,Tezkkhalloy-Sagal ne'ke J2 J-M172
1082 513426 Edilov Ts'ontroy,Tezkkhalloy-Ugri nek'e J2 J-M172
1083 749777 Gekhaev Ts'ontroy,Tezkkhalloy-Ugri nek'e J2 J-M172
1084 305339 Nadaev Ts'ontroy-Albig gar J2 J-M172
1085 749754 Batsaev Ts'ontroy-'Albig gar J2 J-Y90863
1086 IN17775 Elikhanov Ts'ontroy-Iezhi gar J2 J-BY18372
1087 274497 Shagidov Ts'ontroy-I'ezhi gar J2 J-M172
1088 396352 Vashaev Ts'ontroy-Iezhi gar-Buez'i nek'e J2 J-FT12921
1089 485842 Edilkhanov Ts'ontroy-Iezhi gar-K'orni nek'e J2 J-FT12921
1090 496367 Kerimov Ts'ontroy-Iezhi gar-Oki nek'e J2 J-FT370865
1091 541471 Bochkaev Ts'ontroy-Kasi nek'e J2 J-FT193053
1092 513411 Adalaev Ts'ontroy-Tezkhalloy ,Ugri ne'ke J2 J-M172
1093 749756 Suleymanov Ts'ontroy-Tezkhalloy, Ugri ne'ke J2 J-M172
1094 749747 Alkhanov Ts'ontroy-Tezkhalloy,Sug'i ne'ke J2 J-M172
1095 287974 Dakaev Ts'ontroy-Tezkkhalloy gar J2 J-M172
1096 172711 Sultanov Ts'ontroy-Tezkkhalloy gar J2 J-BY126551
1097 IN76415 Maiev Ts'ontroy-Tezkkhalloy, Odal nek'e J2 J-BY18372
1098 448148 Taymaskhanov Ts'ontroy-Tezkkhalloy, Ugri nek'e J2 J-BY18372
1099 BP12999 Borshigov Ts'ontroy-Tobur nek'e J2 J-FT192496
1100 BP13003 Gurzhikhanov Ts'ontroy-Tobur nek'e J2 J-FT193053
1101 966225 Tsudakaidze Tsudakaidze: Tusheti, Iliurta J2 J-M172
1102 IN23365 Madiev Tumsoy J1 J-BY152423
1103 410362 Ibragimov Tumsoy J1 J-M267
1104 K2108 Munaev Tumsoy-Biran gar J1 J-FT411651
1105 BP22726 Anzorov Tumsoy-Ghichingoy, Chitmar gar J1 J-FT411651
1106 781149 Nazhaev Tumsoy-Nazhi nek'e J1 J-BY152423
1107 K1835 Sambiev Tumsoy J2 J-M172
1108 SI10511 Dakho Tumsoy, TemanG-neke J2 J-M172
1109 BP29334 Dadaev Tunduk'oy-Dadi nek'e J1 J-M267
1110 SI10579 Dzhabirov Tunduk'oy-Ilyas nek'e J1 J-M267
1111 BP33232 Shamsudinov Turkoy J1 J-M267
1112 BP40851 Tepsuev Turkoy J1 J-FT63629
1113 MI20988 Bilalov Turkoy J2 J-M172
1114 BP40848 Ibragimov Turkoy J2 J-M172
1115 BP40849 Chachaev Turkoy J2 J-M172
1116 BP40853 Dutaev Turkoy J2 J-M172
1117 BP40854 Dzhavatkhanov Turkoy J2 J-M172
1118 BP33256 Dataev Turkoy J2 J-M172
1119 BP33229 Sambaev Turkoy J2 J-M172
1120 BP33237 Israilov Turkoy J2 J-M172
1121 BP13002 Bugaev Turkoy J2 J-M172
1122 IN91977 Dzhambulatov Turkoy J2 J-M172
1123 IN47827 Dzhambulatov Turkoy J2 J-FT36963
1124 IN70637 Tsakaev Turkoy J2 J-Y41516
1125 749755 Vakhaev Turkoy J2 J-Y41516
1126 BP40852 Sharipov Turkoy/Argun J1 J-M267
1127 BP15579 Tsytsaev Turkoy/Aukh J2 J-M172
1128 781165 Akbolatov Turkoy/Aukh J2 J-M172
1129 BP15578 Yusupov Turkoy/Aukh Q1a Q-M242
1130 BP15598 Bigaev Turkoy/Goyty J2 J-M172
1131 BP15601 Madarov Turkoy/Goyty J2 J-FT36963
1132 BP33230 Abdaev Turkoy\Shaami yurt J2 J-M172
1133 781139 Burshuev Turkoy-Aukh J2 J-M172
1134 IN74080 Khadzhiev Ukraine R1a R-M198
1135 IN32721 Minazov Varandoy R1b R-BY25318
1136 MI20980 Kanaev Varandoy-Betar gar, A'kkhi nek'e L3 L-Y89049
1137 MI20539 Dutaev Varandoy-Betir gar L3 L-M20
1138 373305 Ibragimov Varandoy-Betir gar L3 L-M20
1139 456214 Saidov Varandoy-Gunashi gar L3 L-Y89049
1140 528620 Hachukaev Varandoy-Osi nek'e L3 L-M20
1141 IN63060 Kandazov Vashindaroy-Tc'uki nek'e R1b R-M269
1142 732786 Mushaev Vashindaroy, Aspi nek'e L3 L-M20
1143 IN20429 Shoipov Vashindaroy-Aspi nek'e L3 L-M20
1144 MI20948 Dashaev Vashindaroy-Aspi nek'e L3 L-M20
1145 749440 Abdullaev Vashindaroy-Aspi nek'e L3 L-M20
1146 699541 Rasuev Vashindaroy-Aspi nek'e L3 L-M20
1147 B193685 Baygirov Vashindaroy-Baygiri nek'e L3 L-M20
1148 583497 Serganov Vashtaro, Shoip nek'e L3 L-Y145616
1149 IN47260 Ibaev Vashtaroy, Goyty L3 L-M20
1150 755025 Tsamaev Vashtaroy, Mer'urgsh nek'e L3 L-M20
1151 IN24462 Magomadov Vashtaroy, Musosti nek'e L3 L-M20
1152 IN16773 Demilkhanov Vashtaroy, Otmaz nek'e L3 L-M20
1153 348026 Balaev (Ozi-Ibrahimer) Vashtaroy, Sohur gar L3 L-Y145616
1154 638060 Akaev Vashtaroy, Sohur gar, Ayti nek'e L3 L-M20
1155 780404 Dadarov Vashtaroy, Sohur gar, Ayti nek'e L3 L-M20
1156 705322 Yakubov Vashtaroy_Sohur gar_Matsar_nek'e L3 L-M20
1157 IN20198 Dudaev Vashindaroy J2 J-BY60445
1158 SI10995 Zakaev Vashindaroy/Dachu-Barzoy J2 J-M172
1159 IN18226 Atabaev Vashindaroy-Chaborz gar J2 J-M172
1160 788551 Djeirkhanov Vashindaroy-Chaborz gar J2 J-FT167222
1161 712111 Ganchaev Vashindaroy-Chaborz gar J2 J-M172
1162 IN58507 Bubaev Vashindaroy-Chaborz gar J2 J-FT167222
1163 IN27085 Inarkaev Vashindaroy-Chaborz gar J2 J-M172
1164 IN25160 Khasaev Vashindaroy-Chaborz gar J2 J-M172
1165 IN67999 Murtazov Vashindaroy-Chaborzi gar J2 J-M172
1166 719053 Osmaev Vashindaroy-Chimki nek'e J2 J-M172
1167 IN34930 Aydamirov Vashindaroy-Gekhi J2 J-M172
1168 712110 Hamsaev Vashindaroy-Madi nek'e J2 J-M172
1169 762453 Vatsaev Vashindaroy-Meski nek'e J2 J-M172
1170 779526 Arsanukaev Vashindaroy-Meski nek'e J2 J-M172
1171 293937 Orsakhanov Vashindaroy-Tc'imoki nek'e J2 J-M172
1172 780997 Shakhgiraev Vashindaroy J1 J-M267
1173 IN37587 Rasuev Vashindaroy\ Germenchuk J1 J-M267
1174 IN20826 Vakhidov Vashindaroy-Chimmirz nek'e J1 J-M267
1175 IN20222 Dakaev Vashindaroy G2 G-M201
1176 IN20373 Mutushov Vashindaroy G2 G-M201
1177 IN34538 Dibaev Vashindaroy G2 G-M201
1178 747637 Israilov Vashindaroy G2 G-M201
1179 745823 Elembaev Vashindaroy G2 G-M201
1180 IN20189 Sardalov Vashindaroy, M'ami gar-Baymarz nek'e G2 G-M201
1181 732011 Sulimanov Vashindaroy,Odam gar-Arbolt neq'e G2 G-M201
1182 634175 Isaev Vashindaroy,Zhamsa gar-Andi nek'e G2 G-Z45048
1183 IN71133 Suleymanov Vashindaroy,Zhamsa gar-Andi nek'e G2 G-Z45048
1184 297978 Gaitukaev Vashindaroy-M'ami gar,G'ezi nek'e G2 G-M201
1185 631294 Gaisultanov Vashindaroy-M'ami gar,Veni nek'e G2 G-M201
1186 IN68002 Gabaev Vashindaroy-Teusi nek'e G2 G-M201
1187 737011 Taysumov Vashindaroy-Zhamsa gar G2 G-M201
1188 MI20536 Tisaev Vashindaroy-Zhamsa gar G2 G-M201
1189 603471 Shakhgiriev Vashindaroy-Zhamsa gar,Beti nek'e G2 G-M201
1190 757434 Isaev Vashindaroy-Zhamsa gar,Beti neq'e G2 G-M201
1191 749776 Yunusov Vyappiy J2 J-BY178713
1192 781167 Mingbatyrov Vyappiy J2 J-M172
1193 530780 Baysungurov Vyappiy J2 J-M172
1194 BP44096 Yalkhoroev Yalkhoroy-'Albakkh nek'e L3 L-M20
1195 429423 Khamzatov Yalkhoroy-Tc'esi nek'e J2 J-Y78769
1196 781157 Gitaev Yalkhoroy-Tc'ikma nek'e L3 L-BY158212
1197 MI20982 Yalkharo Yalkhoroy-Tug'uz nek'e L3 L-M20
1198 770513 Ibragimov Yalkhoy J2 J-Y90863
1199 BP33241 Israilov Yalkhoy J2 J-BY136115
1200 BP44095 Visarkhanov Yalkhoy J2 -
1201 IN71943 Magomedov Yalkhoy, Lomaz Yurt J2 J-M172
1202 BP33240 Zakriev Yalkhoy-Babat nek'e J2 J-FTB88420
1203 BP40857 Guchigov Yalkhoy-Babat nek'e J2 J-FTB88420
1204 369406 Dokhtukaev Yalkhoy-Bayti nek'e J2 J-M172
1205 BP33251 Dokhtukaev Yalkhoy-Bayti nek'e J2 J-FTA95172
1206 IN77682 Vashaev Yalkhoy-Bug'at nek'e J2 J-M172
1207 749772 Daudov Yalkhoy-Bug'ut nek'e J2 J-Y90863
1208 SI13228 Basnukaev Yalkhoy-G'ezankhan nek'e J2 J-Y87013
1209 B131875 Malsagov Yalkhoy-Muti nek'e J2 J-BY136115
1210 BP44069 Alkhanov Yuk'erch-Keloy J2 J-FT8938
1211 MI20916 Gishlakov Yuk'erch-Keloy J2 J-FT113073
1212 BP44087 Mutaliev Yuk'erch-Keloy J2 J-M172
1213 276801 Mutaev Yukerch-Keloy\Gekhi J2 J-BY151580
1214 IN89929 Davlyatgeriev Zandak'oy J2 J-M172
1215 918310 Shishani Zandak'oy J2 J-FT257153
1216 MI12145 Khazbulatov Zandak'oy J2 J-M172
1217 524283 Dakaev Zandak'oy-Daki nek'e J1 J-F858
1218 MI21011 Misirov Zandak'oy-G'adloy nek'e J2 J-FT23160
1219 399029 Abdulaev Zandak'oy-G'oyt'akh nek'e J2 J-M172
1220 SI11292 Osmaev Zandak'oy-G'oyt'akh nek'e J2 J-M172
1221 K1840 Sardalov Zandak'oy-G'urmi gar J1 J-M267
1222 369398 Visangereev Zandak'oy-G'urmi gar J2 J-M172
1223 BP40842 Khazbulatov Zandak'oy-Zog'ash nek'e J2 J-FTB29062
1224 642369 Takhaev Zandak'oy-Zog'ash nek'e J2 J-FT23160
1225 631008 Avdadaev Zh1ay/Hal-Keloy-Avdadi tsa J2 J-F20274
1226 IN69115 Sultamatov Zhevoy J2 J-M172
1227 IN75960 Mintemirov Zhevoy J2 J-M172
1228 IN76108 Elkiev Zhevoy J2 J-M172
1229 538264 Zakareev Zhevoy J2 J-BY18376
1230 IN12297 Borushev Zhevoy-Gatci nek'e J2 J-M172
1231 716168 Umaev Zhey J2 J-FT221486
1232 740850 Batuev Zhey J2 J-M172
1233 635191 Bisultanov Zhey (Zhevoy) J2 J-BY18375
1234 645677 Aurbiev Zhey (Zhevoy) J2 J-M172
1235 633128 Deniev Zh'u'gtiy-Bag'atar nek'e R2 R-M207
1236 MI20879 Viskhadzhiev Ziloy J2 J-M172
1237 BP44089 Khunkarov Z'ogoy L3 L-M20
1238 770824 Tagirov Z'ogoy L3 L-M20
1239 434907 Khazhimatov Z'ogoy L3 L-Y102508
1240 506908 Gebertaev Z'ogoy-Ubti nek'e L3 L-M20
1241 IN99263 Temirbulatov Zumsoy J1 J-ZS11685
1242 583572 Zakuev Zumsoy J1 J-M267
1243 BP13006 Khazhmukhambetov Zumsoy, Ma'ash-Alatkhoy/Keshta J1 J-M267
1244 303949 Elikhanov Zumsoy-'Eli gar J1 J-M267
1245 770512 Hamzalatov Zumsoy-Hildeh'aroy gar J1 J-M267
1246 MI20904 Dadaev Zumsoy-Kkhumartkkhalloy gar J1 J-M267
1247 295914 Yusupov Zumsoy-Kkhumartkkhalloy gar J1 J-M267
1248 SI10446 Matsiev Zumsoy-Ma'ash-Alatkhoy J1 J-BY155409
1249 700785 Albekkhadzhiev Zumsoy-Ma'htkkhalloy,Dzhani nek'e J1 J-M267
1250 429400 Magamadov Zumsoy-Mizherkhoy gar J1 J-ZS11685